Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
5-04-2020, Niedziela, 11:35
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU

Wójt Gminy Tryńcza ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do
dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie
i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej,
sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-
IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).

Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie
Tryńcza poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań
ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu),
przygotowanej zgodnie z zapisami
Regulaminu na adres: Urząd Gminy w Tryńczy, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza lub osobiście w
siedzibie Urzędu Gminy w Tryńczy, pokój nr 14, w terminie do dnia 23.04.2019 r. do
godziny 15:00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać
oznaczenie:

„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4,1 Zapobieganie i Zwalczanie
Zagrożeń ”

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Tryńczy www.tryncza.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu:
(16) 642 12 21 wew.22 .

 

       
    Pole tekstowe: 	,	dnia
 
  Pole tekstowe: (pieczątka oferenta)

Załącznik nr 1
do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

 

 

 

 

OFERTA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

 

 
  Pole tekstowe: ..........................2019 r.

W RAMACH PARTNERSTWA

 

 1. Pełna nazwa jednostki: ..........................................................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................
 2. Forma prawna:

..........................................................................................................................................................................................

 1. Data powstania:

..........................................................................................................................................................................................

 1. Dokładny adres:............................................................................... ul.......................................................

gmina.................................... powiat............................................. województwo..........................................

 1. Tek:.................................. faks:...................................

e-mail:.............................. http://..................................

 1. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze oraz numer i data wpisu lub
  rejestracji:

...................................................................................................................................................................................

7. Numer NIP:.................................................... numer REGON: ......................................................................

 1. Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach
  zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu
  podmiotu (zawierania umów):

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji projektu (imię i nazwisko oraz
  nr telefonu kontaktowego):................................................................................................
 2. Opis zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

11. Opis oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację projektu (ludzki, organizacyjny,
techniczny lub finansowy). ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

12. Opis podziału zadań między Partnera a Lidera w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

13. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz
propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

14. Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych o podobnym charakterze w tym
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

15. Udokumentowana liczba wyjazdów jednostki do działań ratowniczych w roku 2017. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

16. Wykaz i rok produkcji sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki. ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

 

Lp.

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

 1. Opis proponowanego zakresu merytorycznego projektu z podziałem projektu na zadania oraz
  przewidywane rezultaty ich realizacji.

Lp.

Opis zadania

Rezultaty

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 1. Propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości - przedstawienie
  proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu,
  po zakończeniu finansowania ze środków UE.

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

 1. Dodatkowe informacje, które zdaniem podmiotu uprawnionego mogą mieć wpływ na ocenę oferty.

..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i
  umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Kopię aktualnego Statutu podmiotu.
 3. Kopię Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP do Krajowego Systemu
  Ratowniczo-Gaśniczego.
 4. Rejestr wyjazdów jednostki OSP do działań ratowniczych w roku 2017.

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przez gminę Tryńcza nabór na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1
Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, składam/y ofertę udziału w
planowanym projekcie oraz oświadczam/y, że:

 1. zapoznałem(-am)/liśmy się z Regulaminem Konkursu, akceptuję/emy jego zapisy i nie wnoszę/imy uwag do jego
  treści,
 2. wyrażam/y wolę aktywnego udziału w tworzeniu koncepcji projektu,
 3. przystąpię/my do negocjacji i podpisania umowy partnerskiej po zakończeniu procedury konkursowej, najpóźniej po
  wyborze projektu do dofinansowania, ale przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z
  Instytucja Ogłaszającą Konkurs,
 4. nie zalegamy z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych podmiotów,
 5. nie podlegamy wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
  art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 12 ust. 1
  pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1
  pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
  groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.),
 6. wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych wyłącznie do celów przeprowadzenia
  procedury konkursu na wybór partnera zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

....................................................................................

(podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik PDF 344.05 Kb
2. formularz ofertyPlik PDF 1.07 MB
3. Regulamin konkursuPlik PDF 2.08 MB
4. ZarządzeniePlik PDF 357.29 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-04-01 22:13:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-04-01 22:14:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl