Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-06-2018, Poniedziałek, 09:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Tryńczy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego
w Zespole Szkół w Tryńczy

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Tryńczy w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru  nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-011/16 w ramach Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie nr 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Numer wniosku: WND-RPPK.09.01.00-18-0084/16


Liczba wolnych miejsc pracy: 1


I. Przedmiot naboru:

- Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego,

- Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Tryńczy, Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza

- Wynagrodzenie: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Okres zatrudnienia: od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

- Wymiar etatu: 1 etat (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych w tygodniu).

 

II. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

- Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1264)
, tj.:

1.       studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem
lub prowadzonymi zajęciami oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego

2.       lub ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym
z prowadzonymi zajęciami oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego,

3.       lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres, określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych, obejmuje treści  prowadzonych zajęć, oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego,

4.       lub studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż , a ponadto ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego,

5.       lub ukończony zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom,

6.       lub ukończony zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniony
w pkt. 5, a ponadto ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,

7.       lub studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym albo wczesnoszkolnym

8.       lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;

  • Posiadanie stopnia awansu zawodowego: nauczyciel mianowany;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Znajomość następujących dokumentów:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

III. Wymagania dodatkowe:

- Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;

- Komunikatywność - łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

- Kreatywność – w tym inicjatywność i pomysłowość;

- Doświadczenie w pracy z dziećmi realizującymi wychowanie przedszkolne

 

IV. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:

1.       organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym;

2.       odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez,

3.       dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola,

4.       zapewnienie higienicznych warunków pracy,

5.       zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola współpraca z rodzicami
w sprawach wychowania i nauczania m.in.:

1) informowanie rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,

2) udzielanie rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,

7.       ustalanie z rodzicami wspólnych kierunków działań wspomagających rozwój i wychowanie
- w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne,
z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.),

8.       udostępnianie rodzicom wytworów działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne),

9.       planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość; m.in.:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju, społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie
oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,

4) stosowanie zasad indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metody pracy,

6) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania dzieci,

10.   prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności,

2) prowadzenie pracy wyrównawczo-kompensacyjnej,

3) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,

4) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

5) dokonywanie analizy gotowości szkolnej dziecka i wydanie stosownej informacji rodzicom.

 

11.   prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami,

12.   współpraca z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w ramach projektu w zakresie realizowanego wsparcia,

13.   współpraca z personelem projektu zatrudnionym do realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza” w zakresie realizacji wsparcia w ramach projektu.

 

V. Warunki pracy na stanowisku:

- Praca w obiektach Zespołu Szkół w Tryńczy,

- Bezpośredni kontakt z dziećmi w wieku 3-5 lat,

- Praca w zespole,

- Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,

- Stanowisko pracy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Tryńczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1.       List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Tryńczy oraz koncepcja funkcjonowania
i rozwoju oddziału przedszkolnego (wizja i misja);

2.       Życiorys (CV);

(List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

3.       Kwestionariusz osobowy;

4.       Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

5.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6.       Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada oświadczenie o niekaralności z KRK;

7.       Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

8.       Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;

9.       Kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień awansu zawodowego nauczyciela;

10.   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku nauczyciela;

11.   Kserokopia dowodu osobistego;

12.   Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia
o odbytych szkoleniach lub kursach, dodatkowych kwalifikacjach, referencje z poprzednich miejsc pracy, itp.);

 

(Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być opisane przez kandydata treścią: stwierdzam zgodność z oryginałem, data i podpis kandydata).

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

- Dokumenty należy składać w godzinach pracy urzędu do dnia 21 sierpnia 2017 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

- Wymagane dokumenty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu). Kopertę należy opisać w następujący sposób:

 

Imię i nazwisko kandydata

Adres do korespondencji

Gmina Tryńcza

Tryńcza 127

37-204 Tryńcza

 

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół w Tryńczy w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza”

 

 

 

IX. Pozostałe informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja dokona oceny spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej dotyczących m.in. wizji i misji funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.tryncza.eu, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu  oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół w Tryńczy.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, w Zespole Szkół w Tryńczy oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół
w Tryńczy.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu (16) 642 12 21

Zastrzega się prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, zmiany terminu składania dokumentacji (wydłużenia terminu) oraz zaprzestania naboru.

 

                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy

                                                                                              Elżbieta Kubrak

 

Tryńcza, dnia 11.08.2017 r.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszenie o naborzePlik PDF 1.89 MB
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-08-11 13:35:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-08-11 13:41:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl