Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:10
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA
Treść ARCHIWALNA !

Gmina Tryńcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

OPIEKUNA

w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej w ramach projektu pn. „Jak w domu”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osóbniepełnosprawnych w Gminie Tryńcza/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3Zwiększenie dostępu do usług społecznych i  zdrowotnych.

 

I. Wymagania na stanowisko

1. Kryterium bazowe:

a) Wykształcenie min. średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków :

- opiekun środowiskowa

- opiekun medyczny

- opiekun osoby starszej

- opiekun kwalifikowany w DPS

- asystent osoby niepełnosprawnej

- pielęgniarz

b) ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej lub

c) osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia funkcji opiekuna faktycznego oraz odbyte min. 80 godzin szkolenia z zakresu realizacji usług

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

2. Kryterium preferencyjne:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się

b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego

c) umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność działania,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

e) doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej

 

II. Liczba stanowisk: 2

III. Miejsce wykonywania pracy:

Dom Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej, (Gniewczyna Łańcucka 261) miejsce zamieszkania uczestników projektu

IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę

V. Termin realizacji: czerwiec 2018 – grudzień 2019

 

VI.Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

1.       Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. pomoc w spożywaniu posiłków oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie, opieka nad uczestnikami Dom Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej;

2.       Czynności pielęgnacyjne;

3.       Sporządzanie indywidualnych raportów mających na celu rozpoznanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu uczestników DDO w Gniewczynie Łańcuckiej;

4.       Pomoc w opracowywaniu diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników;

5.       Pomoc w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnianie podopiecznych;

6.       Rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej;

7.       Rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną,grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej, wykorzystywania zasobów indywidualnych oraz sporządzanie zestawień z tym związanych;

8.       Dobieranie metod, technik i narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

9.       Udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej;

10.    Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej;

11.    Nadzór nad podopiecznymi Domu Dziennej Opieki podczas ich transportu z miejsca zamieszkania do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej oraz ich odwozu do miejsca zamieszkania,

12.    Realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych przewidzianych dla opiekunów w Domu Dziennej Opieki.

 

VII.Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

5.Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

Dokumenty określone w pkt VII. 3 należy złożyć w formie kserokopii. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt VI skutkuje odrzuceniem oferty kandydata. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w języku polskim, a w przypadku, gdy oryginał dokumentu został sporządzony w języku obcym, winien być przetłumaczony na język polski.

 

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37 – 204 Tryńcza w zaklejonej kopercie lub drogąpocztową na adres j. w. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekuna w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiejw ramach projektu pn. „Jak w domu” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy).

Dokumenty, które wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczypo wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci o terminie konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą pocztyelektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tryńcza http://bip.tryncza.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-04-26 08:24:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-26 08:24:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl