Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:12
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

NABÓR NA STANOWISKO Rehabilitanta
Treść ARCHIWALNA !

Gmina Tryńcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Rehabilitanta w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej w ramach projektu pn. „Jak w domu”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osóbniepełnosprawnych w Gminie Tryńcza/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i  zdrowotnych.

 

I. Wymagania na stanowisko

1. Kryterium bazowe:

a) Wykształcenie kierunkowe;

b) Uprawnienia do wykonywania zawodu rehabilitant;

c) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

2. Kryterium preferencyjne:

a) Ukończone kursy specjalistyczne;

b) Znajomość metod kinezyterapeutycznych;

c) Umiejętność prowadzenia pracy z klientem niepełnosprawnym;

d) Umiejętność skutecznego komunikowania się;

e) Umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność działania;

f) Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych);

 

II. Liczba stanowisk: 1

III. Miejsce wykonywania pracy: Dom Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka

IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę

V. Termin realizacji: czerwiec 2018 – grudzień 2019

 

VI.Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

1.      opracowanie i realizacja indywidualnych planów rehabilitacji, dostosowanych do jednostki chorobowej, zgodnie z zaleceniami lekarskimi;

2.      prowadzenie zajęć z udziałem uczestników zajęć DDO (ćwiczenia, gimnastyka, zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej);

3.      Prowadzenie obserwacji stanu zdrowia uczestników zajęć DDO;

4.      Działanie zgodne z zasadami postępowania psychoterapeutycznego poprzez aktywizowanie chorego do czynnego współdziałania w procesie leczniczym i rehabilitacyjnym;

5.      Ocena stanu rehabilitacyjnego, postępów i wyników rehabilitacji,

6.      Instruktaż w zakresie korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu DDO.

 

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca biurowa przy komputerze i w terenie w wymiarze 1 etatu

2. Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

VIII.Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie.

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

5.Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

Dokumenty określone w pkt VIII. 3 należy złożyć w formie kserokopii. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt VIII skutkuje odrzuceniem oferty kandydata. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w języku polskim, a w przypadku, gdy oryginał dokumentu został sporządzony w języku obcym, winien być przetłumaczony na język polski.

 

IX. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37 – 204 Tryńcza w zaklejonej kopercie lub drogąpocztową na adres j. w. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Rehabilitanta w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiejw ramach projektu pn. „Jak w domu” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy).

Dokumenty, które wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci o terminie konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą pocztyelektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tryńcza http://bip.tryncza.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-04-26 08:25:23
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-26 08:26:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl