Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-03-2019, Czwartek, 11:53
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Referenta ds. świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko urzędnicze:

 Referenta ds. świadczeń
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy
37-204 Tryńcza 123
gopstryncza@wp.pl

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. świadczeń.

 • Wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędowym – nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,
 • obywatelstwo polskie.

III. Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 6. znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy          o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych,  kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie lub staż w samorządzie – co najmniej 1 rok,
 2. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 4. dyspozycyjność,
 5. odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
 2. sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań      z prowadzonego zakresu spraw,
 3. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach,
 4. prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
 5. przygotowywanie list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
 6. sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego,
 7. wydawanie zaświadczeń dla innych instytucji,
 8. wprowadzanie danych do bazy,
 9. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (Programu 500+),
 10. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 11. inne sprawy, doraźnie zlecone przez kierownika, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. praca umysłowa, siedząca, przy komputerze powyżej 4 godziny,
 2. miejsce wykonywania pracy: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                  w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123,
 3. oświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym i sztucznym,
  3) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 piątki od 7:00 do 15:00

VI. Wskazanie wymaganych dokumentów

Dokumenty niezbędne:

 1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 4. kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie         i staż pracy,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 11. kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia go wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123 w godzinach od 7.30-15.30 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej       w Tryńczy"  lub przesłać pocztą na adres ośrodka w terminie do 18 czerwca 2018 roku do godz 9.00

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Inne informacje

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Kierownika GOPS w Tryńczy w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko starszego referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej              w Tryńczy.

Po upływie terminu składania aplikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia w/w rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik GOPS, tel. 16 642 17 32

 

Tryńcza, dnia 06.06.2018 r.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej
w Tryńczy

Karolina Ziółkowska

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. konkursPlik PDF 979.04 Kb
2. klauzulaPlik PDF 330.41 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-06-06 14:18:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-06-06 14:20:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl