Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
26-05-2020, Wtorek, 00:41
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA

Gmina Tryńcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

OPIEKUNA

w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej w ramach projektu pn. „Jak w domu”

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminie Tryńcza/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

I. Wymagania na stanowisko

1. Kryterium bazowe:

a) Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów:

- opiekun środowiskowy

- opiekun medyczny

- opiekun osoby starszej

- opiekun kwalifikowanego w DPS

- asystent osoby niepełnosprawnej

- pielęgniarz

b) ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej lub

c) osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia funkcji opiekuna faktycznego oraz odbyte min. 80 godzin szkolenia z zakresu realizacji usług

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

2. Kryterium preferencyjne:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się

b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego

c) umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność działania,

d) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

e) doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej

 

II. Liczba stanowisk: 2

 

III. Miejsce wykonywania pracy:

Dom Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej, (Gniewczyna Łańcucka 261) miejsce zamieszkania uczestników projektu

 

IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

V. Termin realizacji: lipiec 2018 – styczeń 2020

 

VI. Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. pomoc w spożywaniu posiłków oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie, opieka nad uczestnikami Dom Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej;

2. Czynności pielęgnacyjne;

3. Sporządzanie indywidualnych raportów mających na celu rozpoznanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu uczestników DDO w Gniewczynie Łańcuckiej;

4. Pomoc w opracowywaniu diagnozy potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników;

5. Pomoc w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnianie podopiecznych;

6. Rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej;

7. Rozpoznawanie i interpretowanie sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej, wykorzystywania zasobów indywidualnych oraz sporządzanie zestawień z tym związanych;

8. Dobieranie metod, technik i narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;

9. Udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowania osoby starszej do samodzielności życiowej;

10. Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej;

11. Nadzór nad podopiecznymi Domu Dziennej Opieki podczas ich transportu z miejsca zamieszkania do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej oraz ich odwozu do miejsca zamieszkania,

12. Realizacja zadań wynikających z Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych przewidzianych dla opiekunów w Domu Dziennej Opieki.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych

Dokumenty określone w pkt VII. należy złożyć w formie kserokopii. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt VII skutkuje odrzuceniem oferty kandydata. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w języku polskim, a w przypadku, gdy oryginał dokumentu został sporządzony w języku obcym, winien być przetłumaczony na język polski.

 

VIII. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37 – 204 Tryńcza w zaklejonej kopercie lub drogą pocztową na adres j. w. z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekuna w Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej w ramach projektu pn. „Jak w domu” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy).

Dokumenty, które wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci o terminie konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tryńcza http://bip.tryncza.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Nabór na stanowisko- opiekunkiPlik PDF 981.36 Kb
2. klauzulaPlik PDF 330.41 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-06-13 11:52:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-06-13 11:52:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl