Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
27-05-2020, Środa, 14:31
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na stanowisko DYREKTORA TRYNIECKIEGO CENTRUM KULTURY W TRYŃCZY

Wójt Gminy Tryńcza
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
TRYNIECKIEGO CENTRUM KULTURY W TRYŃCZY

 

 

Wymiar etatu: 1 etat

Zatrudnienie: Umowa o pracę na czas określony – 3 lata

Miejsce wykonywania pracy: Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127

 

 

 

I.   WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki lub specjalności: administracja, ekonomia, zarządzanie, kulturoznawstwo, animacja kultury lub zarządzanie kulturą)

3) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu działalności instytucji kultury lub administracji publicznej,

4) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierowniczych,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeksu pracy, kodeksu postepowania administracyjnego
  oraz znajomość programów UE w zakresie współpracy międzynarodowej i funduszy pomocowych.
 2. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym realizacji projektów
  z dziedziny kultury,
 3. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej,
 4. doświadczenie w pracy ze środowiskami twórczymi oraz lokalną społecznością,
 5. prawo jazdy kat. B.

 

II.   WYMAGANE DOKUMENTY.

 1. Podanie wraz z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy.
 2. Autorską koncepcję programowo-organizacyjną Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy (w formie pisemnej, do 10 stron formatu A4), która uwzględnia warunki organizacyjno – finansowe jednostki. Autorska koncepcja winna być przygotowana w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz budżet Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy. Powinna zawierać propozycje rozwoju nowych i istniejących form kultury, zakres współpracy z grupami formalnymi i nieformalnymi oraz źródła finansowania. Koncepcja programowo - organizacyjna uwzględniająca warunki organizacyjno – finansowe jednostki będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu konkursowym kandydatem na stanowisko dyrektora.
 3. Życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie.
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 5. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 6. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
 9. Podpisane oświadczenia:
 1. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 2. że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 4. oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Wójta Gminy Tryńcza w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jestem świadoma(y), że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ".
 1. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.
 2. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

 

III.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli zostały złożone w zamkniętej kopercie
lub przesłane listem, z podanym adresem zwrotnym, w terminie do dnia 4 marca 2019 r .
do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, z dopiskiem na kopercie: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA TRYNIECKIEGO CENTRUM KULTURY W TRYŃCZY- NIE OTWIERAĆ DO DNIA 4 MARCA 2019 R. DO GODZ. 10.00" (w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Tryńcza).

 

IV.   PLANOWANY TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW.

Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

 

V.   INFORMACJA O SPOSOBIE ZAPOZNANIA SIĘ KANDYDATA Z WARUNKAMI ORGANIZACYJNO-FINANSOWYMI DZIAŁALNOŚCI TRYNIECKIEGO CENTRUM KULTURY W TRYŃCZY

Z informacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, p.17,

tel. (16) 642 12 21.

 

VI.   INFORMACJE DODATKOWE.

 1. Oferty, które wpłynął po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza z siedzibą 37-204 Tryńcza 127 w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Wójt
 2. ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: ug.tryncza@data.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@tryncza.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji *- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz kodeksu pracy,
 4. w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji*, oraz okres 3 miesięcy, w przeciągu, którym ma Pani/Pan prawo do odbioru dokumentów. W przypadku gdy dokumenty w wyznaczonym czasie nie zostaną odebrane ulegną zniszczeniu.
 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie,
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
 2. O terminie i miejscu postępowania konkursowego uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

- I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,

- II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem przepisów o dostępie
  do informacji publicznej.

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. konkursPlik PDF 1.40 MB
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-01-25 14:54:49
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-01-25 14:55:12
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2019-01-25 18:02:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl