Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
15-08-2020, Sobota, 03:07
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa.

Gmina Tryńcza/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

PSYCHOLOGA

W Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia”

w miejscowości Wólka Małkowa.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminie Tryńcza/ Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś Priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

I. Wymagania na stanowisko

 1. Kryterium bazowe:
 1. Posiadanie  wykształcenia wyższego na kierunku psychologia;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

 1. Kryterium preferencyjne:
 1. Ukończone kursy specjalistyczne;
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność działania;
 4. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych)
 5. Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa

 

 

II. Liczba stanowisk: 1

 

 

III. Miejsce wykonywania pracy:

Dzienny Dom Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa

 

 

IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

V. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

 

VI. Termin realizacji: wrzesień 2019- lipiec 2021

 

 

 

 

VII. Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 1. Wsparcie dostosowane do konkretnych potrzeb i problemów Uczestników Projektu, z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych;
 2. Prowadzenie zajęć stymulujących funkcje poznawcze i funkcje psychosomatyczne podopiecznych;
 3. Realizowanie zadań z uwzględnieniem kondycji psychologicznej Uczestników Projektu;
 4. Dokonanie określonych zmian w funkcjonowaniu podopiecznych , pozwalające na zwiększenie aktywności;
 5. Sporządzanie opinii psychologicznej Uczestników Projektu;
 6. Realizacja zadań wynikających  Regulaminu placówki oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych przewidzianych dla usług rehabilitacyjnych w Dziennym Domu Seniora;
 7. Asystowanie i współudział w zajęciach realizowanych w DDS;
 8. Prowadzenie dokumentacji projektowej;
 9. Współpraca z zespołem opiekuńczo- terapeutycznym i projektowym.

 

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

Dokumenty określone w pkt VII. należy złożyć w formie kserokopii. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt VII skutkuje odrzuceniem oferty kandydata. Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w języku polskim, a w przypadku gdy oryginał dokumentu został sporządzony w języku obcym, winien być przetłumaczony na język polski.

 

 

IX. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123, w zaklejonej kopercie lub drogą pocztową na adres j.w. z dopiskiem Nabór na stanowisko Psychologa w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 29.08.2019 r. do godziny 15:00 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy).

 

Dokumenty, które wpłynęły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci o terminie konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tryńcza www.bip.tryncza.eu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. psychologPlik PDF 932.14 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-08-13 15:42:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-08-13 15:41:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl