Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
3-04-2020, Piątek, 22:17
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Tryńcza

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2020

Wójta Gminy Tryńcza

z dnia 5 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Tryńcza

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Tryńcza

 

I. Organ prowadzący

Gmina Tryńcza

 

II. Nazwa i adres zespołu

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, Jagiełła 275,
37-203 Gniewczyna Łańcucka.

 

III. Wymagania wobec kandydatów

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
  w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej
  oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.) tj.: nauczyciel mianowany
  lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4.  uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub;

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo;

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440);
 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480).
 1. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone w rozdziale III ust. 1 pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.
 2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w rozdziale III ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony
  z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 263), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu,
  z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Wymagane dokumenty

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych
  lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) – w przypadku cudzoziemca;
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
  poz. 1440);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 306) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85)  – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert

 

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle”), z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu - w sekretariacie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, w terminie do dnia
  20 marca 2020 r. do godz. 13.30.
  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

 

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

 

 1. Dodatkowych informacji udziela Pełnomocnik ds. oświaty – Magdalena Kubis, tel. (16) 642 12 21
  wew. 29

 

 1. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tryńcza.

 

 1. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza z siedzibą 37-204 Tryńcza 127 w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Wójt,
 2. ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: ug.tryncza@data.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
  e-mail: iod@tryncza.eu ,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku nałożonego przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
  i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy Kodeks pracy, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce,
 4. Podanie określonych w ogłoszeniu o konkursie danych osobowych jest obowiązkowe
  i wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w zw. z art. 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego lub pozostawienie oferty bez rozpoznania (w przypadku braku możliwości zidentyfikowania kandydata).
 5. w przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 7. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  przez administratora danych – Gminę Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, w celu udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego
  w Jagielle.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej.

 

………………………….……………….

     (data i czytelny podpis)

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora ZSPiPS w JagiellePlik PDF 2.19 MB
2. Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursuPlik PDF 311.22 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-03-05 15:24:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-03-05 15:30:33
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2020-03-05 15:33:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl