Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
19-09-2018, Środa, 19:44


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej”.

Tryńcza, dnia 2018-06-01

 Znak sprawy UIB.271.7.2018

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                             WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                                                             BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej”.

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający - Gmina Tryńcza,  37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z poź. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

 

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści samochód bez reflektorów z funkcją doświetlania zakrętów?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Tak.

 

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuści samochód bez nawigacji fabrycznej ewentualnie z dodatkową nawigacją z funkcją kamery cofania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający dopuszcza samochód bez nawigacji fabrycznej.

 

PYTANIE 3

Czy Zamawiający dopuści samochód z systemem ładowania akumulatorów z gniazdem manualnym zamiast gniazda samowypinającego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Tak

 

PYTANIE 4

Czy Zamawiający dopuści obniżenie wartości wykonanych dostaw (określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit c1) SIWZ do kwoty brutto 280 000 zł (słownie dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Tak.

 

PYTANIE 5

Czy Zamawiający może wydłużyć termin dostawy pojazdu 31.08.2018 roku?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Zamawiający wydłuża termin dostawy pojazdu na dzień 20.08.2018r.

 

PYTANIE 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat wykonał jedną dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem o wartości minimum 350 000,00 zł. brutto?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Zamawiający obniża wartość wykonanych dostaw zgodnie z Odpowiedzią na pytanie nr 4.

 

PYTANIE 7

Pytania dotyczą wyposażenia samochodu w zakresie LP.41 – wentylator oddymiający.

Czy w celu ujednolicenia wymogów ofertowanego sprzętu Zamawiający może określić parametry wentylatora oddymiającego w następującym zakresie:

a) minimalna wydajność nominalna w m3/h?

b) Jaki rodzaj napędu: spalinowy czy elektryczny?

c) Minimalna moc silnika?

d) waga maksymalna?

e) Czy wentylator powinien posiadać możliwość zmiany ustawienia kąta strugi?

f) Czy wentylator powinien posiadać koła oraz ramę ułatwiającą przewożenie po nierównym podłożu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

a) min. 16 000 m3; max. 30 000 m3/h;

b) napęd spalinowy;

c) min. 5 kM

d) do 35 kg

e) TAK

f) NIE

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z poź. zm.) zmienia treść SIWZ, poniżej treść zmiany:

 

Wprowadza się  następujące zmiany w treści  SIWZ, które otrzymują brzmienie:

  1. Rozdział 3 ust. 2: „Termin zakończenia przedmiotu umowy – do dnia 20.08.2018r.”
  2. Rozdział 4 ust. ust. 1 pkt. 2 lit.c1) „wykonawca wykaże, że  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i dostarczył minimum dwa fabrycznie nowe lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze wraz z wyposażeniemo wartości conajmniej 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy zł) brutto każda wraz z potwierdzeniem poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.”
  3. Rozdział 12 ust. 3 „… NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 07.06.2018 GODZ. 915
  4. Rozdział 13 ust. 1 „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminiedo dnia 07.06.2018roku godz. 900
  5. Rozdział 13 ust. 2: „Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala  narad (parter) dnia 07.06.2018 roku, godz. 915 ‘’
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty pkt. 1 ust. 1 lit. a) „zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 20.08.2018r.”
  7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy §8 ust. 1 „Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie dodnia 20.08.2018r.”

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia oraz zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZPlik PDF 117.02 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-06-01 12:48:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-06-01 12:49:40

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl