Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna”.

Tryńcza, dnia 2018-07-11

 Znak sprawy UIB.271.10.2018

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                             WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                                                             BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna”.

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający - Gmina Tryńcza,  37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z poź. zm.) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

 

PYTANIE 1

Gdzie ma być zamontowany zestaw podnoszący ciśnienie dla systemu nawadniania i czy tam jest zasilanie prądem trójfazowym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Ciśnienie w sieci jest wystarczające do obsługi systemu zraszania.

 

PYTANIE 2

Proszę uszczegółowić  zakres robót na boisku. W przedmiarze jest wpisane aby ułożyć wkładkę torfową na boisku. Nie jest to zgodne ze sztuką i normą ale proszę wskazać na przekroju boiska  w jakim miejscu ma być ona ułożona.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Należy ułożyć pod rurami HDPE.

 

PYTANIE 3

W przedmiarze nie ma zdejmowania ziemi urodzajnej, profilowania dna boiska i ułożenia ponownego warstwy urodzajnej. Czy te roboty będą wykonywane? Nie da się prawidłowo wyprofilować boiska  bez zdjęcia warstwy urodzajnej i wyprofilowania dna boiska.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Pozycje o których mowa zawarte są w przedmiarze robót tj. Załącznik nr 10 do SIWZ Rekultywacja płyty stadionowej pozycje: KNR 221/201/7, KNR 221/207/2, KNR 223/205/2.  

 

PYTANIE 4

Czy w zakresie  robót wchodzi wykonanie drenażu? Jeśli tak to proszę o jego przekrój i rzut. Czy opis pozycji nr dwa w przedmiarze dotyczy drenażu czy nawodnienia?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Pozycja nr dwa w przedmiarze robót dotyczy nawodnienia. Wykonanie drenażu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIE 5

Proszę pokazać na przekroju  boiska w jakim miejscu ma być ułożona  siatka przeciw kretom i geowłóknina? Uważam że geowłóknina nie potrzebnie podraża tylko koszt inwestycji, a nie będzie pełnić żadnej pożytecznej funkcji na tym boisku a być może szkodliwą.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót na całej powierzchni boiska.

 

PYTANIE 6

Czy nie ma błędu w przedmiarze nakazujących zastosowanie rur HDPE 40 i HDPE 50 PN 10? Doświadczenie podpowiada mi, że powinny być zastosowane rury PE 63 PN 10.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6

Należy dostosować się do przedmiaru robót.

 

PYTANIE 7

Jaką grubość ma mieć ułożona warstwa urodzajna pod murawą? Norma przewiduje od 12 do 15 cm.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7

Grubość warstwy urodzajnej po murawą – 10 cm.

 

PYTANIE 8

Czy prawidłowe będzie przedstawienie referencji z wykonania roboty budowlanej której przedmiotem było wykonanie trawiastego boiska sportowego, zamiast: c1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem była o wartości co najmniej 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8

Prawidłowe będzie przedstawienie referencji dla poniższego warunku:

c1) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem było wykonanie podobnej roboty budowlanej w zakresie nawodnienia płyty boiska o wartości co najmniej 30 000,00 zł. (sownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 z poź. zm.) zmienia treść SIWZ, poniżej treść zmiany:

 

Wprowadza się  następujące zmiany w treści  SIWZ, które otrzymują brzmienie:

  1. Rozdział 4 ust. ust. 1 pkt. 2 lit. c1) „wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył minimum jedną robotę budowlaną której przedmiotem było wykonanie podobnej roboty budowlanej w zakresie nawodnienia płyty boiska o wartości co najmniej 30 000,00 zł. (sownie: trzydzieści tysięcy złotych)”
  2. Rozdział 12 ust. 3 „… NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 17.07.2018 GODZ. 915
  3. Rozdział 13 ust. 1 „Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie do dnia 17.07.2018roku godz. 900
  4. Rozdział 13 ust. 2: „Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala  narad (parter) dnia 17.07.2018 roku, godz. 915 ‘’

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia oraz zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZPlik PDF 653.03 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-07-11 15:12:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-11 15:12:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl