Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
18-10-2018, Czwartek, 10:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wyposażenie 5 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tryńcza w sprzęt i aparaturę medyczną

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY TRYŃCZA

37-204 Tryńcza 124  

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Wyposażenie 5 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tryńcza
w sprzęt i aparaturę medyczną

 1.      Opis sposobu przygotowania:

a)        oferta powinna być złożona na piśmie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: 
            cuwgt@op.pl

b)        ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)        ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)       ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

     Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie 5 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tryńcza w sprzęt i aparaturę medyczną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 3.      Dostawy będące przedmiotem niniejszej Umowy ukończone zostaną w terminie: do dnia 22.12.2017 roku, z dostawą do:

-Szkoły Podstawowej w Tryńczy, Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza

-Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka 608, 37 – 203 Gniewczyna Łańcucka

-Szkoły Podstawowej w Gorzycach, Gorzyce 284, 37-204 Tryńcza

-Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie, Ubieszyn 65, 37-204 Tryńcza

-Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, Jagiełła 275, 37-203 Gniewczyna Łańcucka

 4.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):

      cena –  100%

 5.    Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

a)    Formularz oferty wg załączonego wzoru;

b)   Oświadczenie o spełnieniu warunków wg załączonego wzoru;

c)   Zaakceptowany wzór umowy;

 6.    Opis sposobu obliczania ceny w oferty :

Cena powinna zawierać:

  • dostawę określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności zlecenia i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej trwania.

 7.    Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4.

 8.    Miejsce i termin złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2017 r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, w siedzibie Urzędu Gminy w Tryńczy – Sekretariat lub w formie elektronicznej na adres mailowy: cuwgt@op.pl

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem; emailem na adres: cuwgt@op.pl)

b)  Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Wyposażenie 5 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tryńcza w sprzęt i  aparaturę medyczną.  

9.      Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców e- mail.

10. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

1.    Przemysław Górski – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza e-mail: cuwgt@op.pl

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik DOC 33.50 Kb
2. WYPOSAŻENIE GABINETYPlik PDF 2.87 MB
3. Załącznik nr 1 1 FORMULARZ OFERTOWY 32.34 Kb
4. Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia 15.88 Kb
5. informacja o wyborze gabinetyPlik PDF 274.85 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-12-01 14:11:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-01 14:11:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl