Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-02-2019, Niedziela, 01:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.

 

Tryńcza, dnia 2018-02-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                   

Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-18-22-761, REGON 366009500

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

I.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa paliw płynnych (benzyna bezołowiowa E 95, olej napędowy ON)  o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami dla potrzeb 3 samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.

-        benzyna bezołowiowa E 95 -   600 litrów

-        olej napędowy ON -                 3500 litrów

2.       Określona przez zamawiającego ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową (prognozowaną). Prognoza służy wyłącznie porównaniu ofert i nie stanowi zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.

3.       Sprzedaż odbywać się będzie bezpośrednio na stacji paliw odległej nie więcej niż  7 km od siedziby Zamawiającego.

4.       Sprzedaż odbywać się będzie sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego, poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów samochodowych i tankowanie do pojemników dostarczonych przez Zamawiającego. 

5.       Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się każdorazowo na podstawie ilości faktycznie pobranego paliwa oraz wystawionych dokumentów sprzedaży.

6.       Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacjach paliw Wykonawcy w momencie tankowania paliw przez Zamawiającego pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie.

7.       Płatność za realizację przedmiotu zamówienia realizowana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza faktury w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

II.            TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia : od  dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.

                                                                                                     

III.            OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

  1. Wykonawcy ustalają cenę brutto za wykonanie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz po uwzględnieniu wszystkich opustów, rabatów, zniżek itp. Tak ustaloną cenę wykonawcy wpisują w odpowiednią rubrykę formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

 

IV.            KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKATACJI:

  1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;
  2. Sposób oceny ofert:

        W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 

        1-100 obliczone według wzoru:

        KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.

 

V.            FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

1.       Oferty należy składać pisemnie na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 lub faksem na nr  fax 16 642 12 21  lub e-mail cuwgt@op.pl  w terminie do dnia 20.02.2017 roku do godz. 1400;

  1. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
  2. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
  3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;

 

VI.            KONTAKT:

  1. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Przemysław Górski  tel. 16-642 12 21,

 

VII.            WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

VIII.            POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                            podpis Zamawiającego

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.       Załącznik Nr 1  - Wzór formularza ofertowego

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

                

                                                                                              Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………                            

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza                                       37-204 Tryńcza 127

 

 

FORMULARZ   OFERTY

Nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres...........................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

 

Lp.

Nazwa paliwa

Cena brutto za 1 litr

(średnia cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia z dnia 15.02.2018 r)

Opust ceny

w %

(niezmienny w okresie obowiązy-wania  umowy)

Cena brutto

za 1 litr po uwzględnie-niu

wskaźnika obniżki

Szacunkowa ilość w litrach

Wartość

brutto

kol. 5x kol. 6

 

1

2

3

4

5

6

7

1

benzyna bezołowiowa

E 95

 

 

 

 600      

 

2

olej napędowy ON

 

 

 

3500

 

3

Razem cena brutto( poz. 1+2):

 

 

 

Cena brutto (słownie:……………………………………………..……………………………………………………………….…………….)

Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

1)      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;

2)      Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapytaniem ofertowym;

3)      Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;

4)      Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;

5)      Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. paliwoPlik PDF 987.86 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-02-13 14:34:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-13 14:35:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl