Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
10-12-2018, Poniedziałek, 19:44


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę na dostawę, montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno-wspomagającego

Tryńcza, dnia 12.04.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę na dostawę, montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno-wspomagającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno wspomagającego w ramach realizacji projektu pn. „Jak w domu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0049/17.

1. Informacje ogólne
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza,

NIP: 7941633155, REGON: 651441183

2. Tryb udzielania zamówienia:

1) Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o której mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu

2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Jak w domu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0049/17.

3. Przedmiot zamówienia:

1) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

39100000-3 - Meble

33196000-0 – Pomoce medyczne

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33158400-6 – Sprzęt do terapii mechanicznej

37420000-8 – Sprzęt gimnastyczny

37441000-1 – Sprzęt do ćwiczeń

 

 

 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Część I: Dostawa i montaż mebli do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej
  2. Część II: Dostawa sprzętu RTV do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej
  3. Część III: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Dziennej Opieki
    w Gniewczynie Łańcuckiej
  4. Część IV: Dostawa sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego dla Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej
  5. Część V: Dostawa sprzętu relaksująco - gimnastycznego dla Domu Dziennej Opieki
    w Gniewczynie Łańcuckiej

Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne parametry jakie muszą spełniać przedmioty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja, którą stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

4. Wykonawca może złożyć ofertę jednocześnie na wszystkie części zapytania ofertowego, wybrane części lub tylko jedną z nich.

5. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostaw w zakresie poszczególnych części zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że oferowane przedmioty spełniają wymagania Zamawiającego.

 

4. Założenia dotyczące dostawy:

1) Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przedmioty były fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od wad.


2) Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimalnej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


3) Dostawa obejmuje: transport, wniesienie przedmiotu zamówienia na miejsce, według wskazania Zamawiającego tj.

Przedmiot zamówienia z cz. I do V – do Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka 261, 27 – 203 Gniewczyna Łańcucka.


4) O gotowości dostawy przedmiotu objętego postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie: e-mailem pod adres: ug.tryncza@data.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.


5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko.


6) Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętego zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo
do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu
lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.


7) W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad
po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad
w terminie do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.


8) Zaoferowane przedmioty winny spełniać wszystkie warunki wymienione w Zapytaniu ofertowym
i w załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5. Termin realizacji zamówienia:  zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę - nie później niż do 30.05.2018 r.

6. Warunki płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne), które spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; (Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie);

3) zdolności technicznej lub zawodowej: (Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie);

8.  Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty Wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane
z niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania całego przedmiotu zamówienia przez okres
i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona jest w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

9. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert.

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium:

Kryterium nr 1: Cena oferty (Cof) – waga 70%

Kryterium nr 2: Termin dostawy (Td) – waga 30%

a) Sposób obliczania kryterium CENA  – 70 %  liczona wg wzoru:                                                                         

                       Cmin

Cof     =    --------------      x 70 pkt.                        

                     Cof bad                                                     

gdzie:

Cof bad     – cena brutto badanej oferty w danej części zamówienia,

Cmin   – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu  w danej części zamówienia.

b) Sposób obliczania kryterium TERMIN DOSTAWY  – 30 %  liczona wg wzoru

                       Tdmin

Td     =    --------------      x 30 pkt.                       

                     Td bad                                                      

gdzie: Td bad     – termin dostawy badanej oferty w danej części zamówienia,

Tdmin  – najkrótszy zaproponowany termin dostawy spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu  w danej części zamówienia. 

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże termin dostawy na realizacje przedmiotowego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin dostawy wynosi 3 dni a maksymalny nie dłużej niż 9 dni kalendarzowych.

c) Łączna ilość punktów (W) jaką otrzyma oferta, zostanie ustalona w sposób następujący:
           W = Cof + Td

Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta to 100 pkt.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu w danej części zamówienia.

3) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie dostawy, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych oraz terminu dostawy dłuższego niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

10. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1) Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i załączniku nr 1 do Zapytania, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z zastrzeżeniem, że oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

3) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień. 

7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

8) Forma oferty:

8.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

8.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości

8.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

9) Kompletna oferta powinna zawierać:

9.1 oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 2);

9.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

9.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3).

11.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w Urzędzie Gminy Tryńcza, Tryńcza 127,
37-204 Tryńcza, Sekretariat (p. 11), I Piętro, z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę,
montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno wspomagającego” lub drogą elektroniczną na adres: ug.tryncza@data.pl

2) Kompletna oferta powinna zostać  złożona na formularzu ofertowym wraz z załącznikami
w terminie do 30.04.2018 r. do godz. 9.00

3) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

4) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń oferta podlega odrzuceniu. 

5) Dokumenty powinny by sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiającego wzorcami  załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.

6) O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

 

12.  Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Z możliwości składania ofert wyklucza się Wykonawców, którzy są podmiotem powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

13.  Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania.

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

2) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: ug.tryncza@data.pl

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .

b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. 

c) jeżeli Zamawiający uzna,  że oferta, którą musiałby wybrać  jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego.

d) jeśli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu.

e) jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza przekracza wysokość środków finansowych jaką Zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie  przedmiotowego zamówienia.

 

14.  Załączniki do zapytania ofertowego:


1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na dostawę i montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno wspomagającego - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Formularz ofertowy- załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

3) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAŁĄCZNIK NR 1Plik PDF 619.64 Kb
2. ZAŁĄCZNIK NR 2Plik PDF 369.94 Kb
3. ZAŁĄCZNIK NR 3Plik PDF 335.21 Kb
4. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 2.69 MB
5. OdpowiedźPlik PDF 621.56 Kb
6. Wzór umowyPlik PDF 452.79 Kb
7. Unieważnienie zapytania ofertowegoPlik PDF 186.93 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-04-12 11:06:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-12 11:08:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl