Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”.

Tryńcza, dnia 2018-05-08

UIB.032.9.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”.
 2. Zakres rzeczowy robót dotyczy budowy 12 odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gorzyce (4 odcinki), Jagiełła (3 odcinki), Tryńcza (2 odcinki), Tryńcza-Ubieszyn, Ubieszyn

który obejmuje m.in.:

-      dostawa i montaż wraz z posadowieniem szafek oświetleniowych;

-      budowa linii kablowej oświetlenia chodnika oraz oświetlenia ulicznego;

-      budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego;

-      dostawa i montaż słupów wraz z fundamentami;

-      montaż opraw oświetlenia ulicznego na zaprojektowanych i istniejących słupach;

-      ułożenie kabla, wykonanie podwiertu pod drogą, badanie i pomiar instalacji;

 1. Wartość robót: 793 588,37 zł. brutto.
 2. Dokumentacja dotycząca postępowania dla w/w zadnia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego:

http://www.bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-74-4734

 1. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.
 2. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in.:
 1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;
 3.  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy (rzeczowe i finansowe);
 5. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, zamawiającego, a w zależności od potrzeb- projektanta,
 6. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia przedmiotu umowy –  czas trwania umowy z Wykonawcą (planowany termin realizacji  - 10.10.2018r.)

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;
 2. Sposób oceny ofert:

        W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 

        1-100 obliczone według wzoru:

        KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.
 2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
 1. Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) w terminie do dnia 16.05.2018 roku do godz. 1000 w  zamkniętej oznaczonej kopercie: Pełnienie  nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza” lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail inwestycje@tryncza.eu
 2. UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 4. Wraz z ofertą należy przedłożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania zadania.
 5. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 6. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 7. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
 8. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:
 1. pisemnej – adres do korespondencji Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. elektronicznie – adres e – mail Zamawiającego: inwestycje@tryncza.eu ;
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją zamówienia jest Tomasz Penkal tel. 16 -642 12 21 w. 34.

 

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

 1. PRZEWIDYWANE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużania się  terminu realizacji umowy o roboty budowlane.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                         podpis Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………                           

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

 

 

Zamawiający:   Gmina Tryńcza

                               37-204 Tryńcza 127

 

 

FORMULARZ   OFERTY

Nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres...........................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

                W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia  nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

 • netto:……………………………….……zł
 • podatek VAT …...% -.............................. zł
 • brutto:……………………………...…… zł (słownie:……………………………………………..……………………………………………………………….…………….)

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z zapytaniem ofertowym;
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 779.45 Kb
2. FORMULARZ OFERTYPlik PDF 185.06 Kb
3. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCYPlik PDF 107.04 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-05-08 09:15:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-08 09:15:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl