Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
21-02-2019, Czwartek, 18:10


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę na dostawę, montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego - pielęgnacyjnego oraz relaksująco - gimnastycznego

Tryńcza, dnia 8.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę na dostawę, montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego - pielęgnacyjnego oraz relaksująco - gimnastycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno wspomagającego w ramach realizacji projektu pn. „Jak w domu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0049/17.

1. Informacje ogólne
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza,

NIP: 7941633155, REGON: 651441183

2. Tryb udzielania zamówienia:

1) Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o której mowa w podrozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej www.bip.tryncza.eu

2) Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Jak w domu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0049/17.

3. Przedmiot zamówienia:

1) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

39100000-3 - Meble

33196000-0 – Pomoce medyczne

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33158400-6 – Sprzęt do terapii mechanicznej

37420000-8 – Sprzęt gimnastyczny

37441000-1 – Sprzęt do ćwiczeń

 

 

 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Część I: Dostawa i montaż mebli do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej
 2. Część II: Dostawa sprzętu RTV do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej
 3. Część III: Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej
 4. Część IV: Dostawa sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego dla Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej

Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym minimalne parametry jakie muszą spełniać przedmioty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja, którą stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.

4. Wykonawca może złożyć ofertę jednocześnie na wszystkie części zapytania ofertowego, wybrane części lub tylko jedną z nich.

5. Oferta musi obejmować wykonanie całości dostaw w zakresie poszczególnych części zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że oferowane przedmioty spełniają wymagania Zamawiającego.

 

4. Założenia dotyczące dostawy:

1) Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone przedmioty były fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od wad.


2) Wykonawca udziela gwarancji jakości sprzętu objętego Zapytaniem, na warunkach oferty i Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do oferty, licząc od dnia dokonania końcowego bezusterkowego i protokolarnego odbioru przy czym długość gwarancji nie może być krótsza niż gwarancja producenta.


3) Dostawa obejmuje: transport, wniesienie i montaż przedmiotu zamówienia na miejsce, według wskazania Zamawiającego tj.

Przedmiot zamówienia z cz. I do IV – do Domu Dziennej Opieki w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka 261 (budynek Wiejskiego Domu Kultury), 27 – 203 Gniewczyna Łańcucka.


4) O gotowości dostawy przedmiotu objętego postępowaniem Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie: e-mailem pod adres: gopstryncza@wp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.


5) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko.


6) Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętego zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo
do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu
lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy.


7) W przypadku otrzymania przedmiotu zamówienia złej jakości oraz w razie ujawnienia wad
po odbiorze, Wykonawca na swój koszt dokona jego wymiany na nowy lub dokona usunięcia wad
w terminie do 7 dnia roboczego od chwili zgłoszenia. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.


8) Zaoferowane przedmioty winny spełniać wszystkie warunki wymienione w Zapytaniu ofertowym
i w załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

5. Termin realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy

Termin zakończenia: 31 maj 2018 r.

 

6. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena - 100 %

 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru

 

cena najniższa spośród badanych ofert

        ilość uzyskanych punktów = ___________________________________________________  x  100

                                                                    cena badanej oferty 

            (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnień złożonych dokumentów.

 

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

 1. Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy wykonania zamówienia dla każdej z oferowanych części.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
 4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
 5. Oferta musi zawierać nazwę, adres i dane kontaktowe oraz adres email Wykonawcy.
 6. Oferent zobowiązany jest podać cenę netto oraz brutto oraz szczegółową specyfikację proponowanego sprzętu.
 7. Oferta musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
 9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.  Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tryńczy, Tryńcza 123, 37-204 Tryńcza, z dopiskiem na kopercie „Oferta w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę,
montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjno - pielęgnacyjnego oraz relaksująco - gimnastycznego” lub drogą elektroniczną na adres: gopstryncza@wp.pl  w terminie do dnia 16.05.2018 r. do godz. 9.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktów interesów, zamówienia nie będą udzielane podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmian warunków zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

12.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Wykonawcę.

 

13. Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: gopstryncza@wp.pl

14.  Kompletna oferta powinna zawierać:


1) Wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2) Formularz ofertowy- załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

3) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.73 MB
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertyPlik PDF 1.09 MB
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaPlik PDF 245.59 Kb
4. Załącznik nr 1. - Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówieniaPlik PDF 592.24 Kb
5. Odpowiedzi na pytania oferentówPlik PDF 410.31 Kb
6. Informacja o wyborze oferty 277.96 Kb
7. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 220.60 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-05-08 14:20:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-08 14:22:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl