Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zapytanie ofertowe - „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej"
Treść ARCHIWALNA !

UIB.032.11.2018                                                                                                                     Tryńcza, dnia 22.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu” położonej na działce nr ewid. 449/1 w Chodaczowie, gm. Grodzisko Dolne. Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską obejmującą następujące zabytki:

1) ufortyfikowana strażnica kolejowa zw. Tryńcza;

2) fragment muru kamiennego położonego na działce nr 449/1 w Chodaczowie znajdujący się na nasypie pomiędzy strażnicą, a mostem kolejowym na rzece Wisłok w ciągu linii kolejowej nr 068 Lublin – Przeworsk.

1.ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

2. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

7124700-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi;

71300000-1 – Usługi inżynieryjne;

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane;

 

3.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o którym mowa w Rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym” nr RPPK.04.04.00-18-0101/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego tj. świadczenie kompleksowych usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad wykonywaniem zadań pn. „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu”

położonej na działce nr ewid. 449/1 w Chodaczowie, gm. Grodzisko Dolne. Teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską obejmującą następujące zabytki:

1) ufortyfikowana strażnica kolejowa zw. Tryńcza;

2) fragment muru kamiennego położonego na działce nr 449/1 w Chodaczowie znajdujący się na nasypie pomiędzy strażnicą, a mostem kolejowym na rzece Wisłok w ciągu linii kolejowej nr 068 Lublin – Przeworsk.

Zakres robót objętych nadzorem:

1) Przebudowa i remont budynku byłej strażnicy kolejowej polegających na:

 • wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ścian przyziemia budynku,
 • rekonstrukcji zniszczonej attyki ceglanej przedpiersia muru tarasu widokowego z odtworzeniem nieistniejących elementów kamiennych czap piaskowca,
 • wykonaniu izolacji stropodachu tarasu widokowego z okładzinową warstwą żwirową,
 • montażu elementów odwodnienia dachu (rynna i rura spustowa),
 • uzupełnieniu brakujących tynków zewnętrznych,
 • uzupełnieniu brakujących elementów piaskowca występującego w licu kondygnacji przyziemia,
 • remoncie schodów zewnętrznych, polegających na uzupełnieniu czap kamiennej balustrady piaskowca,
 • odtworzeniu i zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,
 • robotach wykończeniowych,

2) Wykonanie miejsc postojowych;

3) Wykonanie miejsc gromadzenia odpadów stałych;

4) Wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3;

5) Wykonanie studni kopanej  z okręgów betonowych;

6) Wykonanie przyłączy do budynku:

 • kanalizacji sanitarnej do zaprojektowanego zbiornika na ścieki sanitarne,
 • wodociągowego z zaprojektowanej studni,
 • elektrycznego;

7) Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetleniowej;

8) Wykonanie monitoringu;

9) Wykonanie tablicy informacyjnej (tablica o wymiarach 1,5 m x 2 m z blachy nierdzewnej, zawierająca opis w języku polskim i angielskim, treść informacji do umieszczenia na tablicy do uzgodnienia z Zamawiającym).

2. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPPK.04.04.00-18-0101/16-00.

3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (nadzór nad pracami przy obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków) Zamawiający prosi o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących niniejszego zadania.

4. Wartość robót: 1 576 724,40 zł.

5. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2018r. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi  stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia końcowego zadania.

5. Dokumentacja dotycząca postępowania dla w/w zadania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokazTrescTytul-74-4755

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany m. in. do :

- zapoznania się z dokumentacją dotyczącą inwestycji, przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu porównania stanu istniejącego z projektowanym, zidentyfikowanie problemów jakie mogą wystąpić podczas realizacji zadania;

- reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

- informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy (rzeczowe i finansowe);

- organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, zamawiającego, a w zależności od potrzeb- projektanta;

- weryfikacji kompletności „Dokumentacji odbiorowej” przygotowanej przez Wykonawcę Robót;

- uczestnictwa w odbiorze końcowym robót oraz dokonanie odbioru robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;

- współpracy przy rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania;

- uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, egzekwowania obowiązków gwarancyjnych.

 

7. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych.

 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy
 2. Termin zakończenia: 15.10.2018r.  

 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

7. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;

2. Sposób oceny ofert:

W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali

1-100 obliczone według wzoru:

KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują przynajmniej jedną osobą, posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

- uprawnienia, o których mowa  w art. 37c ustawy z dnia 23 lipa 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.);

- doświadczenie przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy (od rozpoczęcia do zakończenia) przy co najmniej jednej budowie polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków przez okres co najmniej 18 miesięcy.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków.

 

9. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty oświadczenia o braku ww. powiązań

 

10. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać pisemnie w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w  zamkniętej oznaczonej kopercie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu” lub e-mail: ug.tryncza@data.pl w terminie do dnia 30.05.2018 roku do godz. 1000

 1. Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, sala  narad (parter) dnia 30.05.2018. roku o godz. 1015 .
 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 5. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 6. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 7. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 8. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
 9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:

 1. pisemnej – adres do korespondencji Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. elektronicznie – adres e – mail Zamawiającego: ug.tryncza@data.pl ;

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją zamówienia jest Tomasz Penkal tel. 16 -642 12 21 wew. 34.

 

12. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu .

 

13. PRZEWIDYWANE WARUNKI ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wydłużania się  terminu realizacji umowy o roboty budowlane.

 

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

15. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

3) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5) Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień. 

6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

7) Forma oferty:

8.1 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

8.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

8.3 Oferta powinna przedstawiać cenę brutto  wyrażoną w PLN.

 

9) Kompletna oferta powinna zawierać:

9.1 Oferta Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego (załącznik nr 1);

9.2 Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy,

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania ofert,

9.4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 2).

9.5 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

16. POZOSTAŁE INFORMACJE I WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

 

 

 

      ……………………………………….

                                                                                                                                    Zatwierdzam

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

 

……………………………………                           

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

 

FORMULARZ   OFERTY

 

Nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres...........................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj.  do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu” 

 1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

 

 • netto: ……………………………….……zł (słownie:…………………………………………)

 

 • podatek VAT …….% -............................. zł (słownie:…………………………………………)

 

 • brutto:……………………………...…… zł (słownie:…………………………………………)

 

 1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia - zgodnie z Zapytaniem Ofertowym
 3. Oświadczam iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczam, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
 6. Informuję, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty;

 

 

Oświadczamy, że do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  skierowana/y zostanie Pan/Pani ………………………………………………………………… posiadająca/y uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr: ………………… wydane w dniu ………………. przez ……………………………………………………………………………. . Oświadczamy, że wyznaczona osoba posiada uprawnienia i kwalifikacje określone w zapytaniu ofertowym oraz wykazuje się doświadczeniem  w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  lub kierownika budowy (od rozpoczęcia do zakończenia) przy co najmniej jednej budowie polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków przez okres co najmniej 18 miesięcy.

 

 

Wykaz doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawiera poniższa tabela:

 

Lp.

 

Opis robót (nazwa zadania, miejsce wykonania, rodzaj i zakres robót)

 

Okres realizacji robót

 

 

Lokalizacja obiektu, numer w rejestrze zabytków

 

Dane podmiotu na rzecz którego były wykonywane roboty budowlane

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1. …………………………………
 2. …………………………………
 3. …………………………………

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………………………….

 

Nr telefonu: …………………………………………………………..

 

Dane kontaktowe do przesyłania korespondencji:

 

Adres: ……………………………………………………………………

 

Adres: e- mail: ………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

.............................................................

 (miejscowość, data)

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

                                  

 Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres Wykonawcy ……….......................................................................................................................................................………........................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj.  do 10 m3, studnią i miejscami postojowymi (do 10 miejsc) wraz z oświetleniem placu” 

 

oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym (Beneficjentem Projektu).

 

 

…………………………………………………..

czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wykonawcy (Wykonawców)

lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

 

Pouczenie

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 425.06 Kb
2. Formularz ofertowyPlik PDF 107.73 Kb
3. OświadczeniePlik PDF 50.83 Kb
4. INFORMACJA Z OTWARCIAPlik PDF 50.50 Kb
5. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCYPlik PDF 138.68 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-05-22 15:10:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-05-22 15:11:27

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl