Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
16-07-2019, Wtorek, 05:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Zakup i dostawę wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Głogowiec”
Treść ARCHIWALNA !

Tryńcza, dnia 2018-08-10

UIB.032.19.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na „Zakup i dostawę wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Głogowiec”.


ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Głogowiec.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowane.
 4. W przypadku dostarczenia przedmiotu o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na przedmiot o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
 5. Wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia;
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie o parametrach, jakościach wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny wybór lub konkretnego producenta.
 7. Warunki dostawy:
 1. Dostawa nastąpi w ilościach i asortymencie wg. zamówienia zamawiającego określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania;
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia we wskazane miejsce przez Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy za pomocą poczty na adres 37-204 Tryńcza 127 lub środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;
 3. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo- odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętych zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy;
 4. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę;
 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury. Należność płatna przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 1. Termin rozpoczęcia:          z dniem podpisania umowy;
 2. Termin zakończenia:          20.09.2018 r.;

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
 1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 2. Wykonawca składając ofertę udziela na dostarczone urządzenia 36 miesięcznej gwarancji od daty odbioru.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Wykonawca składając ofertę (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
 1. aktualny odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówienia

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz określi ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów przedmiotu umowy.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)
 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:

                X = najniższa cena oferowana brutto / cena badanej oferty brutto   x   100 pkt

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT  :
 1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami o których mowa w pkt. IV.4)
 2. Oferty należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (w oznaczonej kopercie: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Głogowiec” z dopiskiem (NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT 20.08.2018 godz. 10:00) lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: inwestycje@tryncza.eu do dnia 20.08.2018 r. do godz. 10.00;
 3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia

 

 1. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW:
 1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Dominika Kozak – tel. 16 642 12 21 wew. 22,

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza ofertowego,
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówienia, ,
 3. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

 

 

                                                                                                             Zatwierdzam:

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 691.63 Kb
2. Zał. Nr 1 - Formularz ofertyPlik PDF 351.50 Kb
3. Zał. Nr 2 - Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówieniaPlik PDF 331.49 Kb
4. Zał. Nr 3 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowychPlik PDF 323.94 Kb
5. unieważnieniePlik PDF 143.21 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-08-10 12:58:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-10 12:59:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl