Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-07-2019, Środa, 01:23


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2019 r.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

1.      Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter” w Gniewczynie Łańcuckiej, Gniewczyna Łańcucka 608, 37-203 Gniewczyna Łańcucka

2.      Szkoła Podstawowa  im. Ojca św. Jana Pawła II w Gorzycach, Gorzyce 284,
37-204 Tryńcza

3.      Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy, Tryńcza 129, 37-204 Tryńcza

4.      Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle, Jagiełła 109 a, 37- 203 Gniewczyna Łańcucka

5.      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie, Ubieszyn 65,
37-204 Tryńcza

Postępowanie ofertowe na rzecz wskazanych wyżej jednostek prowadzone jest przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza

 

II. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Dostawa energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2019 r.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.      Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej do szkół na terenie Gminy Tryńcza wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2.      Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 124 436,00 kWh.

3.      Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.

 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

            Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2019 r.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1.      Oferta musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2.      Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz określi cenę jednostkową.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

1.      Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;

2.      Sposób oceny ofert:

W kryterium – „cena” – w poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-100 obliczone według wzoru:

KC = CN / COB x 100 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN – najniższa zaoferowana

COB cena zaoferowana w ofercie badanej

3.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

VII.  FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

1.      Oferty należy składać w formie pisemnej w Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 13.00.

2.      Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.

3.      Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.

4.      Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5.      Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII.  KONTAKT:

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest:

Przemysław Górski, tel. (16) 642 12 21, cuwgt@op.pl 

IX. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.      Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późn. zm., stosownie do art. 4 pkt. 8 w/w ustawy.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 Tryńcza , dnia 06.12.2018 r.

       ……………………………………….

           Podpis Zamawiającego

 

 

Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2.      Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego

3.      Załącznik nr 3 – Projekt umowy

4.      Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 758.01 Kb
2. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 25.14 Kb
3. Załącznik nr 2 Formularz ofertyPlik DOC 53.50 Kb
4. Załącznik nr 3 Projekt umowy-3 34.42 Kb
5. zał. 4 klauzulaPlik DOC 33.00 Kb
6. anulowanie zapytaniaPlik PDF 121.40 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-12-06 11:36:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-12-06 11:36:35

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl