Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-05-2019, Sobota, 06:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”.

Tryńcza, dnia 2018-12-07

UIB.032.28.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na realizację usługi związanej z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

 

 1. RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Usługa

 

 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Usługa związana z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza” realizowanego w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, w okresie od 01 stycznia 2019 roku  do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Przedmiot zamówienia  obejmuje:
 1. zapewnienie łącza dostępu do Internetu dla 215 gospodarstw domowych o parametrach:
 • transfer do komputera użytkownika (download) minimum 4068 kbit/s
 • transfer  do komputera użytkownika (upload) minimum 1024 kbit/s
 1. zapewnienie łącza dostępu do Internetu dla 16 jednostek podległych o parametrach:
 • transfer do jednostki podległej (download) minimum 40000 kbit/s
 • transfer  do jednostki podległej (upload) minimum 15000 kbit/s
 1. urządzenia niezbędne do zapewnienia dostępu do Internetu dla w/w beneficjentów;
 2. serwis usługi dostępu do Internetu w okresie trwania umowy;
 1. Zapewnienie łącza dostępu do Internetu w technologii bezprzewodowej: Wifi lub Wimax lub światłowód oraz dostarczenie  Internetu  (z wykorzystaniem sieci istniejących operatorów)  i podłączenie go do komputerów w 215 uprawnionych gospodarstwach domowych  i 16 jednostkach podległych (na terenie Gminy Tryńcza).
 2. Lista lokalizacji  uprawnionych gospodarstwach domowych  i jednostek podległych znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Parametry techniczne:
 • stały dostęp do sieci Internet oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia,
 • dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu,
 • Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania łącza tak, aby była możliwość samodzielnego podłączenia komputerów do Internetu.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Tryńcza. Wykonawca dokona przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Tryńcza.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 1. Termin rozpoczęcia:      01.01.2019 r.
 2. Termin zakończenia:     31.12.2019 r.     

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;
 2. Sposób oceny ofert:

        W kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 

        1-100 obliczone według wzoru:

        KC =CN/COB x 100 (maksymalna liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów  spośród ofert które nie podlegają odrzuceniu.
 2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT:
 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (sekretariat – pokój Nr 11) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 17.12.2018 roku do godz. 900 w  zamkniętej oznaczonej kopercie:

 

OFERTA

na Usługę związaną z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”

- NIE OTWIERAĆ przed dniem 17.12.2018 r. godz. 915;

 1. UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 5. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:
 1. pisemnej – adres do korespondencji: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. faksem- nr faksu 16-642 12 21;
 3. elektronicznie – adres e – mail:  inwestycje@tryncza.eu;
 1. Forma przekazywania dokumentów  za pośrednictwem faksu oraz drogą elektroniczną nie dotyczy oferty;
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją zamówienia jest Dominika Kozak tel. 16 -642 12 21 w. 22.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 2. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu  ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  ani zmianą postanowień umowy

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                         podpis Zamawiającego

 

ZAŁĄCZNIK:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego.
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                      

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.53 MB
2. ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY 15.28 Kb
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT UMOWYPlik PDF 1.06 MB
4. INFORMACJA O WYBORZEPlik PDF 150.39 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-12-07 14:38:59
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-12-07 14:39:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl