Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
26-05-2020, Wtorek, 01:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zagospodarowanie terenu działki nr 504 obr. Głogowiec na realizację publicznej strzelnicy sportowej

Tryńcza, dnia 2019-04-05

UIB.032.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127, NIP 794-169-14-60, REGON 650900565 – Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Strzelnica w powiecie” Wariant I – pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 504 obr. Głogowiec na realizację publicznej strzelnicy sportowej” zgodnie z warunków realizacji zadaniaProjekt realizowany przy współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy strzelnicy rekreacyjno – sportowej  w ramach zadania ‘’Strzelnica w powiecie” – Wariant I - pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr 504 obr. Głogowiec na realizację publicznej strzelnicy sportowej”, w miejscowości Głogowiec
  dz. nr 504 o pow. 0,82  ha wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego oraz z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie budowy, remontu i trzymania strzelnic, z podziałem na dwa etapy:

Etap I

 1. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
 2. Opracowanie pozytywnej opinii w zakresie spełniania minimalnych wymagań warunków technicznych ( załączniki nr 3), wydanej przez jednostkę naukową, prowadzącą badania z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.
 3. Opracowanie regulaminu strzelnicy zaopiniowanego przez jednostkę naukową.

Etap II

 1. Wykonanie  projektu budowlanego  na budowę strzelnicy wraz z pozwoleniem na budowę.
 2. Pozwolenie wodno – prawne.
 3. Wykonanie badań geologicznych.
 1. Zakres dokumentacji obejmuje m. in.:

- montaż pomieszczenia magazynowego (w postaci kontenera),

-  utwardzenie drogi dojazdowej (ok. 150 m),

- budowę ogrodzenia,

- utwardzenie  stanowisk strzeleckich,

- wiata do realizacji szkoleń dodatkowych,

- utwardzenie parkingu

- agregat prądotwórczy,

- wyposażenie

 1. Warunki realizacji zadania zostały określone w zał. Nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wstępną koncepcję Zamawiającemu.
 3. W zakres opracowania wchodzą następujące elementy:
 • Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.
 • Kosztorys inwestorski – 2 egz.
 • Przedmiar robót – 2 egz.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
 • Elektroniczna wersja opracowania na płycie CD – 1 egz.
 1. Dokumentacja  powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu na oryginalnej mapie do celów projektowych, wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia w tym min. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca w imieniu zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia :    

Etap I - do  dnia 03.06.2019 r.    

Etap II – do dnia 30.06.2019 r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Posiadania stosownych uprawnień.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie),  uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena  – znaczenie 100%

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT:
 1. Ofertę cenową na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10:00  pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 w oznaczonej kopercie Oferta wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Strzelnica w powiecie” Wariant I                                 lub – skan podpisanej oferty – na adres  e – mail: inwestycje@tryncza.eu. W tytule e- maila proszę wpisać: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia „Strzelnica w powiecie” Wariant I.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co powinno wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
 3. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego;
 4. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:
 1. pisemnej – adres do korespondencji Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. elektronicznie – adres e – mail Zamawiającego: inwestycje@tryncza.eu
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia jest:

Tomasz Penkal tel. 16 - 642 12 21 w. 34

Katarzyna Lis tel. 16 – 642 12 21 w. 27

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                         podpis Zamawiającego

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Warunki realizacji zadania – Wariant I
 2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór formularza ofertowego
 3. Załącznik Nr 3 do zapytania oferowanego – Minimalne Wymagania Warunków Technicznych Zapewniających Bezpieczeństwo Użytkowania Strzelnicy Cywilnej Przez Wojsko
 4. Załącznik nr 4 - Plan sytuacyjny
 5. Załącznik nr 5 – Szkic Strzelnicy

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.59 MB
2. Załącznik nr 1Plik PDF 407.88 Kb
3. Załącznik nr 2Plik PDF 551.24 Kb
4. Załącznik nr 3Plik PDF 430.13 Kb
5. Załącznik nr 4Plik PDF 28.98 Kb
6. Załącznik nr 5Plik PDF 673.14 Kb
7. unieważnieniePlik PDF 122.71 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-04-05 13:51:57
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-04-05 13:55:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl