Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-10-2019, Czwartek, 08:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż 10 tablic pamiątkowych

Tryńcza, 05.07.2019

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na: „Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż  10 tablic pamiątkowych” dla projektu pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryńcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej  nr III „Czysta Energia”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP: 794-169-14-60, REGON 650900565

Tel./fax.: (16) 642 12 21

 

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o którym mowa
w Rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuję się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Tryńcza” nr RPPK.03.01.00-18-0510/17-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czyste powietrze”

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż 10 tablic pamiątkowych

2. Tablice wykonane zostaną zgodnie z:

- Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronie internetowej:

https://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/podrecznik_beneficjenta/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf

- Zasadami promowania projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej dostępnymi na stronie internetowej :

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/1691-zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku

3. Minimalny format tablic 80 x 120 cm.

4. Tablice wykonane z trwałego materiału (np. blacha ocynk lub aluminiowa płyta kompozytowa)

6. Projekt tablic zostanie przesłany w formie elektronicznej do akceptacji, do Urzędu Gminy Tryńcza. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkukrotnej korekty projektu.

7. Nadruk kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr)

8. Tablica powinna być wykonana z materiału zapewniającego trwałość przynajmniej przez
5 lat.

9. Termin i miejsce montażu zostanie uzgodniony z zamawiającym.

10. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na tablice.

11. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę.

12. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury. Należność płatna przelewem
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin realizacji zamówienia: 26.07.2019

2. Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Tryńcza, Miejscowość: Tryńcza, Gniewczyna Łańcucka, Jagiełła, Gorzyce, Ubieszyn.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca składając ofertę (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie
w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutt0 x 100 pkt

 

 

 

IX. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania wraz z załącznikiem Nr 2- oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz  aktualnym odpisem KRS/wypisem z ewidencji działalności gospodarczej ;

2. Oferty należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127,
w oznaczonej kopercie: „Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż  10 tablic pamiątkowych” z dopiskiem (NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT 12.07.2019 godz. 9:30) lub drogą elektroniczną (skan dokumentów wraz z załącznikami) na adres: ug.tryncza@data.pl  do dnia 12.07.2019 do godz. 9:00;

3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność;

4. Oferta musy być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione;

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

6. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert;

2. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu .

 

 

XI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKU:

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Dominika Kozak- tel. 16 642 12 21 wew. 22.

 

XII. ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz z zachowaniem warunkób)określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

 

XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm., stosowanie do art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

XIV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego- Wzór formularza ofertowego;

2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych;

 

 

Zatwierdzam:

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 205.08 Kb
2. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowegoPlik PDF 169.81 Kb
3. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowegoPlik PDF 125.61 Kb
4. Załącznik Nr 3- klauzulaPlik PDF 636.51 Kb
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPlik PDF 300.09 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-07-05 22:48:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-07-05 22:49:03

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl