Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
6-12-2019, Piątek, 22:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Dziennego Domu Seniora

Tryńcza, 13.08.2019

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123 zaprasza do składania ofert na: „Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu
i wyposażenia Dziennego Domu Seniora” 
w  związku z realizacją projektu pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0047/18

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy

37-204 Tryńcza 123

NIP: 794-169-14-60, REGON 650900565

Tel./fax.: (16) 642 12 21

 

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

33158400-6 Sprzęt do terapii mechanicznej

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami rozeznania rynku, o którym mowa
w Rozdziale III Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w stosunku do których nie stosuję się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa nr wniosku
RPPK.08.03.00-18-0047/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż niezbędnego sprzętu
i wyposażenia Dziennego Domu Seniora;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego;

3. Przedmiot zamówienia, który zostanie dostarczony musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, nieużytkowany;

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany, na przedmiot o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego;

5. Wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia winny być zgodne
z obowiązującymi normami i certyfikatami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia;

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważne należy rozumieć wyposażenie o parametrach, jakościach wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu. Zaoferowane wyposażenie powinno spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania lub posiadać lepsze parametry. Wskazanie przez Zamawiającego w zapytaniu marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a  nie wskazują na konkretny wybór lub konkretnego producenta;

7. Warunki dostawy:

  1. Dostawa nastąpi w ilościach i asortymencie wg. Zamówienia zamawiającego określonego w załączniku Nr 2 do niniejszego zapytania;
  2. Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia we wskazane miejsce przez Zamawiającego własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy w formie: e-meilem pod adres: gopstryncza@wp.pl z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;
  3. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo- odbiorczym podpisanym przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie protokołu i odbiór przedmiotów objętych zamówieniem w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonych przedmiotów za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które to formy są wiążące dla Wykonawcy;
  4. Rozliczenie odbędzie się w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę;
  5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury. Należność płatna przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy

2. Termin zakończenia: 30.08.2018 r.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składając ofertę udziela na dostarczone urządzenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji od daty odbioru.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca składając ofertę (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z KRS/wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT oraz określi ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów przedmiotu umowy.

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena brutto – 100% (przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu)

2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:

X= najniższa cena oferowana brutto/ cena badanej oferty brutto x 100 pkt

 

IX. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikiem Nr 2- wymaganiami niezbędnymi dla przedmiotu, załącznikiem Nr 4- oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i aktualnym odpisem KRS/wypisem z ewidencji działalności gospodarczej);

2. Oferty należy składać pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123 , w oznaczonej kopercie: Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Dziennego Domu Seniora”  z dopiskiem (NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT 21.08.2018 godz. 10:00) lub drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres: gopstryncza@wp.pl do dnia 21.08.2018 do godz. 9:30;

3. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność;

4. Oferta musy być podpisana przez osobę/osoby do tego upoważnione;

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

6. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w nieniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert;

2. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.tryncza.eu .

 

XI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKU:

1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest Magdalena Kozak- tel. 16 642 12 21 wew. 45.

 

XII. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – j.t.Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm., stosowanie do art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego- Wzór formularza ofertowego;

2. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego- Wymagania niezbędne dla przedmiotu zamówienia;

3. Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego- Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych;

4. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Zatwierdzam:

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAPYTANIE OFERTOWEPlik PDF 1.73 MB
2. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowegoPlik PDF 205.08 Kb
3. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego-skonwertowanyPlik PDF 238.62 Kb
4. Załącznik Nr 3- RODOPlik PDF 636.51 Kb
5. Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego-skonwertowanyPlik PDF 107.15 Kb
6. Informacja z otwarcia ofertPlik PDF 361.12 Kb
7. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 222.43 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-08-13 15:45:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-08-13 15:46:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl