Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
27-05-2020, Środa, 07:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego położonego w Gniewczynie Łańcuckiej na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe

Tryńcza, dnia 2020-05-20

UIB.271.1.16.2020

 

ROZEZNANIE CENOWE

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego położonego w Gniewczynie Łańcuckiej na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                           

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127

NIP 794-169-14-60, REGON 650900565

tel./fax.: (16) 642 12 21

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe na działkach nr ewid. 2342, 2341, 2350/3 w Gniewczynie Łańcuckiej.
 2. Proponowany zakres koncepcji:

- umocnienie brzegów,

- strefa rekreacji (siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej i plażowa piłka nożna, skatepark, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw dla dzieci, park linowy, wieża/taras widokowy, molo, wypożyczalnia kajaków/rowerków, zjeżdżalnia wodna, zjazd na linie nad wodą, grzybek taneczny i scena, miejsce piknikowe - stoliki z ławkami),

- strefa plażowa (plaża, brodzik, strefy dla pływających i nieumiejących pływać),

- strefa związana z obsługą terenu (punkty poboru opłat, sanitariaty, obsługa sprzedaży sezonowej, wieża dla ratownika),

- strefa wędkarska,

- strefa komunikacyjna i parkingowa (dojazd do parkingu, parking, ciąg pieszo rowerowy wokół zbiornika, deptak),

- oświetlenie terenu,

- zieleń,

- ławki, kosze na śmieci, tablica ogłoszeń, mapa Gminy, stojaki na rowery.

 1. Przedmiot opracowania powinien obejmować:
 1. Koncepcja – 2 egz.
 2. planowane koszty prac projektowych – 2 egz.
 3. wstępna kalkulacja kosztów zagospodarowania terenu – 2 egz.
 4. forma elektroniczna dokumentacji – 2 egz.
 5. wizualizacja
 1. Koncepcja powinna określać planowane koszty prac projektowych i wstępną kalkulację kosztów robót budowlanych stanowiącą podstawę do określenia szacunkowej wartości zamówienia.
 2. Opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania zbiornika wodnego w dwóch wariantach rozwiązań projektowych (do porównania kosztów). Ostateczna wersja koncepcji i zawartych w niej elementów zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji.
 3. Na podstawie opracowanej koncepcji zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu postępowania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie przedmiotowego obiektu.
 4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich  do dokumentacji  o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
 5. Wizja lokalna – zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w celu weryfikacji warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia a także  uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 6. Wykonanie lub pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów w celu opracowania koncepcji pozostaje po stronie Wykonawcy.
 7. Zakres objęty koncepcją obrazuje załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego – załącznik graficzny.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia :     30.11.2020 r.;

                                                                                                     

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia.
 2. Wykonawca określi łączną cenę zamówienia w pełnym zakresie poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie  kryterium: cena brutto – znaczenie 100%;

 

 1. FORMA, TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy składać

- pisemnie w Urzędzie Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 (Punkt Obsługi Klienta) w terminie do dnia 28.05.2020 roku do godz. 1000 w  zamkniętej oznaczonej kopercie: Oferta na projekt koncepcyjny terenów poeksploatacyjnych w Gniewczynie Łańcuckiej - NIE OTWIERAĆ przed dniem 28.05.2020 lub

- skan podpisanej oferty na adres  e – mail: ug.tryncza@data.pl. W tytule e- maila proszę wpisać: Oferta na projekt koncepcyjny terenów poeksploatacyjnych w Gniewczynie Łańcuckiej.

 1. UWAGAza termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. Wszystkie elementy oferty powinny być złożone w języku polskim w formie zapewniającej czytelność.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wzór formularza oferty stanowi  załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego;
 5. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
 6. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu skradania ofert.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia  i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie:
 1. pisemnej – adres do korespondencji Zamawiającego: Urząd Gminy Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 2. faksem- nr faksu 16-642 12 21;
 3. elektronicznie – adres e – mail Zamawiającego: ug.tryncza@data.pl. ;
 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z realizacją zamówienia  jest Tomasz Penkal tel. 16 -642 12 21 w. 34.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych drogą e-mail na adres: iod@tryncza.eu ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 •  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego do którego nie ma zastosowania  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm., stosownie do  art. 4 pkt 8 w/w ustawy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                    data, podpis Zamawiającego

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik Nr 1 - Wzór formularza ofertowego
 2. Załącznik Nr 2– Załącznik graficzny
 3. Załącznik Nr 3– Wypis z MPZP

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

Załącznik Nr 1

……………………………………                           

    ( pieczęć wykonawcy)                                                                                                           

 

 

Zamawiający:   Gmina Tryńcza

                               37-204 Tryńcza 127

 

 

FORMULARZ   OFERTY

Nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

REGON ...............................................................NIP………….....………………………….....

Adres...........................................................................................................................................

powiat ................................................ województwo .................................................................

tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. .......................................

 

                W odpowiedzi na rozeznanie cenowe dotyczące Opracowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego położonego w Gniewczynie Łańcuckiej na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

 • netto:……………………………….……zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………………...……….)
 • podatek VAT ...% -................................ zł (słownie:………………………………………………………………………………………….……………………………….)
 • brutto:……………………………...…… zł (słownie:……………………………………………..……………………………………………………………….…………….)

 

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
 2. Termin wykonania zamówienia – 30.11.2020
 3. Oświadczamy iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia;
 4. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
 5. Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania oferty.

 

 

 

 

 

......................... dnia ............................             ......................................................................

                                                                                                      Podpis wraz z pieczątką osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ROZEZNANIE CENOWEPlik PDF 1.68 MB
2. Formularz ofertyPlik PDF 335.22 Kb
3. Załącznik Nr 2Plik PDF 1.32 MB
4. Załącznik Nr 3Plik PDF 1.39 MB
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-05-20 14:31:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-05-20 14:32:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl