Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE AUKCJI ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE AUKCJI
ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

 

 

1.    Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach

Gorzyce 88

37-204 Tryńcza

 

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

 

Aukcja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Tryńcza /sala konferencyjna/
w dniu 15.12.2017 r. godz. 10:00.

 

3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot aukcji.

 

Samochód stanowiący przedmiot aukcji można oglądać codziennie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach, Gorzyce 88, 37-204 Tryńcza, w terminie do dnia
14.12.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym  – tel. do kontaktu 662-247-800 – Leszek Flak lub 16/642-12-21 w. 39 - Łukasz Rzeczyca – pracownik Urzędu Gminy Tryńcza ds. ppoż.

 

4.    Przedmiot aukcji – sprzedaży:

 

1)   Nazwa składnika – Samochód specjalny pożarniczy

2)   Marka - Magirus Deutz

3)   Nr rejestracyjny - RPZ – 40MC

4)   Przebieg – 25 348 km

5)   Rok produkcji - 1978 r.

6)   Kolor - RAL 3000

7)   Liczba osi / Rodzaj napedu – 2 / 4x4

8)   Pojemność / Moc silnika – 8424 cm / 129kW (175KM)

9)   Stan techniczny – bardzo dobry bez braków, uszkodzeń i usterek

10)   Auto wyposażone w auto pompę ciśnieniową wody, maszt oświetleniowy, wyciągarkę elektryczną, skrytki i półki na wyposażenie zamykane żaluzjami.

 

Cena wywoławcza pojazdu – 26 000,00 zł

 

5.    Informacje dotyczące wadium:

 

1)   Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej samochodu.

2)      Wadium należy wnieść w formie przelewu na konto: 72 9096 0004 2005 0033 4336 0001 z dopiskiem „aukcja na sprzedaż samochodu Magirus Deutz”.

3)   Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora aukcji przed jej otwarciem - pod rygorem uznania przez organizatora aukcji, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony. Oryginał dowodu wpłaty wadium należy okazać przed wywołaniem aukcji.

4)   Wysokość wadium na samochód wynosi: 1 300,00 zł.

5)   Wadium złożone przez osoby, które nie uzyskały przybicia w aukcji, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji.

6)   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

 

6.    Informacje dotyczące przebiegu aukcji:

 

1)   Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem, tj. do dnia 15.12.2017 r. do godz. 9:30 wstawić się w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 – w pokoju nr 20 /I piętro/ celem wypełnienia
i złożenia zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2)   Zgłoszenie musi zawierać:

a)    Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i podpis;

b)   Określenie przedmiotu aukcji;

c)    Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu aukcji lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d)   Kopię potwierdzenia wniesienia wadium;

e)    Pozostałe dokumenty:

-     W przypadku osoby fizycznej:

·      Kserokopię dowodu osobistego,

-     W przypadku firmy:

·      Kserokopię aktualnego Odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

·      Pełnomocnictwo udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy do wzięcia udziału w aukcji dla osoby biorącej w niej udział, gdy nie wynika ono z wyżej wymienionych dokumentów.

 

7.    Procedura aukcji:

 

1)   Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję:

a)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia o aukcji,

b)   ustala liczbę zgłoszonych licytantów, sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie,

c)    podaje licytantom do wiadomości:

-     przedmiot aukcji,

-     cenę wywoławczą,

-     wysokość postąpienia,

-     termin uiszczenia ceny nabycia,

-     zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu aukcji,

-     nazwy lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.

2)   Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej, jeżeli:

a)    Wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości;

b)   Nie wypełnił zgłoszenia i/lub nie złożył wymaganych dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowe zgłoszenie.

3)   Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.

4)   Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wartość wadium. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

5)   Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.

6)   Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7)   Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

8)   Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia. Niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy przedmiot umowy zostanie wydany nabywcy. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9)   Prowadzący aukcję sporządza niezwłocznie protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać w szczególności:

a)    określenie miejsca i czasu aukcji;

b)   wysokość ceny wywoławczej;

c)    ilość licytantów, którzy stawili się na aukcję;

d)   najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;

e)    imię i nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;

f)    wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;

g)   wnioski i oświadczenia prowadzącego licytację;

 

Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę należy uczynić także o wpłaceniu ceny nabycia w terminie.

 

8.    Zastrzeżenie:

1)   Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

2)   Organizator aukcji nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego.

3)   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Licytant, który wygrał aukcję uchyli się od zapłaty ceny nabycia.

 

ZATWIERDZAM:

 

Prezes OSP Gorzyce

 

 

Zdzisław Chmura


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-11-27 14:56:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-27 14:58:58
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-11-27 15:07:02

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl