Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
23-02-2019, Sobota, 00:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w Gniewczynie Trynieckiej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w

Gniewczynie Trynieckiej

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz   Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości:

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/00016186/0

1609/5

 

1609/8

 

1609/9

Gniewczyna Tryniecka

 

 

0,7211 ha

 

0,7611 ha

 

0,8753 ha

 

Nieruchomości położone są w północno – wschodniej części miejscowości9, w odległości około 1 km od centrum wsi, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Przeworsk – Sieniawa. Nieruchomości posiadają dojazd od drogi publicznej. Położone są w pobliżu terenów zabudowanych. Otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo oraz nieruchomości zakrzaczone. Stanowią ciąg działek sąsiadujących ze sobą. Działki nr 1609/5 i nr 1609/9 posiadają kształt wydłużony, działka nr 1609/8 posiada kształt regularny zbliżony do trapezu, położone są na płaskim terenie.

Dla nieruchomość nr 1609/5 obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr XXXV/272/98 z dnia 18.09.1998r pn. „ zabudowa mieszkaniowa”.

Nieruchomość nr 1609/8 i nr 1609/9 nie posiadają aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania działki zlokalizowane są w terenach upraw rolnych i użytków zielonych.

31 728,00 zł

 

33 488,00 zł

 

38 513,00 zł

 

 

Do wylicytowanej ceny działki nr 1609/5 doliczony zostanie podatek VAT 23% wartości ceny działki.

Nabywca dokona wskazania granic nabytej działki własnym kosztem i staraniem.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08. 2018 r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości działki:

  • dla działki Nr 1609/5 – o pow. 0,7211 ha w wys. 3 172,80 zł.
  • dla działki Nr 1609/8 – o pow. 0,7611 ha w wys. 3 348,80 zł.
  • dla działki Nr 1609/5 – o pow. 0,8753 ha w wys. 3 851,30 zł.

należy wpłacić do dnia 10.08.2018r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr 29 9096 0004 2005 0021 2881 0001. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Tryńcza. Koszty notarialne  ponosi Nabywca. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 6 lub telefonicznie (16) 642                                                                                                                                                                      Tryńcza dnia 12.07.2018r                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                                     Magdalena  Rachfał

                                                                                                                                                                                                                                             Sekretarz Gminy Tryńcza

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-07-12 14:56:09
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-07-12 14:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl