Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
18-09-2019, Środa, 20:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w Tryńczy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w

Tryńczy

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz   Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości:

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza netto

PR2R/000111234/7

1056/2

 

Tryńcza

 

 

0,38 ha

 

 

Nieruchomości położona jest w południowej części miejscowości, w odległości około 2,0 km od centrum wsi, w sąsiedztwie miejscowości Wólka Małkowa, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 835 Przeworsk- Sieniawa. Dosiada dojazd drogą Wólka Małkowa- Tryńcza, o nawierzchni utwardzonej, od strony wschodniej. Położona jest w pobliżu terenów zabudowanych, najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 150 m. Sąsiedztwo stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo oraz nieruchomości zadrzewione. Działka posiada kształt wydłużony, nieregularny, teren płaski. Nieruchomość stanowi nieużytek porośnięty roślinnością w części zadrzewiona samoistnymi drzewami, bez wartości użytkowej.

Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań  i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwalą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r działki zlokalizowane są w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

10 108 zł

 

 

 

 

Nabywca dokona wskazania granic nabytej działki własnym kosztem i staraniem.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07. 2019 r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości działki:

  • dla działki nr 1056/2 – o pow. 0,38 ha w wys. 1010,80 zł.

należy wpłacić do dnia 11.07.2019r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr 29 9096 0004 2005 0021 2881 0001.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Tryńcza. Koszty notarialne  ponosi Nabywca.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 6 lub telefonicznie (16) 642 12 21 wew. 40.

Tryńcza dnia 12.06.2019r                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                                                              Magdalena Rachfał

                                                                                                                                                                                                                                                 Sekretarz Gminy

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-06-12 15:07:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-06-12 15:07:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl