Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-02-2020, Poniedziałek, 03:03


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego stanowiącego własność Gminy Tryńcza położonego w miejscowości Wólka Ogryzkowa

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tryńcza

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargu nieograniczonego stanowiącego własność Gminy Tryńcza położonego w miejscowości Wólka Ogryzkowa

Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz   Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza  publiczny ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego w miejscowości Wólka Ogryzkowa

Nr KW

Nr działki

Obręb

Powierzchnia

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu

najmu lokalu

PR2R/00011074/7

180/1

Wólka Ogryzkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00 m2

 

 

 

 

 

 

 

Lokal znajduje się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej na parterze

( przy drodze krajowej). Wynajmujący zastrzega sobie prawo wykorzystania przedmiotu najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej ( sklep spożywczo – przemysłowy).

Nieruchomość nie posiada MPZP. W lokalu dotychczas prowadzona była działalność gospodarcza handlowa ( sklep spożywczo – przemysłowy). Wszystkie niezbędne prace remontowe ( adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do  prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wykona Najemca, po wcześniej uzyskanej zgodzie Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się  od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów . Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.

420,00 zł

( brutto)

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.11. 2019 r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości rocznego czynszu lokalu użytkowego:  wynosi 504,00 zł, które należy wpłacić do dnia 30.10.2019r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu  za najem lokalu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do kwoty wylicytowanej ceny czynszu ( netto) naliczony będzie podatek VAT w wys. 23%. Miesięczny czynsz  najmu lokalu płatny będzie w terminie do 10-tego każdego miesiąca przez okres trwania umowy na podstawie wystawiany faktur wynikających z zawartej umowy. Oprócz czynszu lokalu Najemca ponosił będzie opłaty za media oraz podatek rolny.

Umowa najmu lokalu będzie zawarta na okres 5 lat z przeznaczeniem pod prowadzenie usług handlowych ( sklep spożywczo – przemysłowy ).

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Uczestnik ustalony jako Najemca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 6 lub telefonicznie (16) 642 12 21 wew. 40.

Tryńcza dnia 02.10.2019r                                                                                                                                                                                                        Z up. Wójta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Magdalena  Rachfał

                                                                                                                                                                                                                                       Sekretarz Gminy Tryńcza

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-10-02 12:00:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-10-02 11:59:39

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl