Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
8-07-2020, Środa, 04:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza

Ogłoszenie nr 631551-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.
 

Gmina Tryńcza: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tryńcza, krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127 , 37-204  Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.tryncza.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.tryncza.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.tryncza.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
Numer referencyjny: UIB.271.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.). Zakres usługi obejmuje: 1.1. Odbiór posegregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tryńcza z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu; 1.2. Wywóz odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 1.3. Zapewnienie kontenera KP7 zamkniętego na odpad zimnego popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz jego odbiór po zgłoszeniu o napełnieniu; 1.4. Transport posegregowanych i zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej; 1.5. Zapewnienie dla każdej z miejscowości wchodzących w skład Gminy Tryńcza po 2 stanowiska (łącznie 18 stanowisk) do zbiórki odpadów szkła kolorowego i białego o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 tzn. „dzwon”. 1.6. Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego zestawu worków na odpady na warunkach opisanych w dalszej części specyfikacji. 2. Charakterystyka Gminy Tryńcza: Gmina Tryńcza jest gminą wiejską położoną w województwie podkarpackim, powiecie przeworskim. a) Powierzchnia gminy wynosi – 70,56 km2. b) Liczba mieszkańców wg złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 644 (stan na 31.12.2018 r.). c) Liczba mieszkańców wg ewidencji ludności Urzędu Gminy Tryńcza – 8 547 (stan na 31.12.2018 r.). d) Mieszkańcy zamieszkują ok. 2 072 gospodarstwa domowe. e) Liczba gospodarstw ze zdeklarowaną selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 2 033. f) Liczba gospodarstw ze zdeklarowaną nieselektywną zbiórką odpadów komunalnych – 39. g) Gmina Tryńcza liczy 9 sołectw tj. Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza, Ubieszyn, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa. 3. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów: Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w okresie od 01.01 - 30.06.2020 r. wynosi 500 Mg i jest wartością orientacyjną. Na terenie gminy występuje około 2 072 gospodarstwa domowe a przybliżona długość trasy pojazdu odbierającego odpady to około 250 km. Przewidywana liczba osób objętych systemem gospodarowania odpadami w gminie Tryńcza to około 6 700 mieszkańców. Na terenie gminy obowiązywał będzie system mieszany pojemnikowo – workowy zbiórki odpadów komunalnych tj. odpady będą gromadzone w pojemnikach, kontenerach i workach. 4. Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 1) Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza, obejmuje: a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. b) Selektywnie odbierane odpady komunalne odbierane w miejscu ich wytworzenia (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza) następujących frakcji odpadów: - odpady z papieru, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury, - odpady ze szkła, z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, c) Odbiór w/w odpadów komunalnych z pojemników lub w workach na odpady komunalne, transport odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Giedlarowa, 37-300 Leżajsk zgodnie z zawartym pomiędzy Gminą Leżajsk a Gminą Tryńcza porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 2 lutego 2013 roku oraz umową nr UG.RMOS.6232.97-1.2013 na zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartą pomiędzy Gminą Leżajsk a Starym Miastem-Park Sp. z o. o. przy udziale Gminy Tryńcza. d) Worki na odpady komunalne przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom, winny zawierać napis określający frakcje odpadów, dla których są przeznaczone. Worki będą oznaczone nazwą Gminy. Opis przeznaczenia poszczególnych worów w podziale na kolory i rodzaj odpadów w nich gromadzony: - frakcje odpadu papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, - frakcje odpadu szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach i/lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”, - frakcje odpadu metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, - frakcję odpadów zmieszanych, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru czarnego. e) Wykonawca udostępni komplet worków do gromadzenia odpadów w sposób selektywny i zmieszany, które będą przekazane mieszkańcom gminy przy pierwszym odbiorze odpadów komunalnych. Przez komplet worków rozumie się 1 worek w kolorze niebieskim na frakcje odpadu papieru, 1 worek w kolorze białym na frakcję odpadu szkła bezbarwnego, 1 worek w kolorze zielonym na frakcję odpadu szkła kolorowego, 1 worek w kolorze żółtym na frakcje odpadu metali i tworzyw sztucznych, 1 worek w kolorze czarnym na odpady zmieszane. Wykonawca umożliwi odbiór dodatkowych worków w 9 punktach dystrybucji (tj. u sołtysów wsi) ustalonych z Zamawiającym zlokalizowanych w każdej z miejscowości Gminy Tryńcza, gdzie zapotrzebowanie na dodatkowe worki dla mieszkańców zgłaszane będzie telefonicznie. f) Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zadania wyposaży właścicieli nieruchomości w komplet worków (w kolorach j.w.) przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych. g) Uzupełnienie po każdorazowym odbiorze właścicielom nieruchomości worków do selektywnego i nieselektywnego zbierania odpadów poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych worków w ilości i kolorystyce odpowiadającej liczbie odebranych worków. h) Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego przekazania worków na odpady segregowane każdego rodzaju i niesegregowane (zmieszane) w łącznej ilości 800 szt. do Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Tryńcza w miejscowości Tryńcza przez cały okres obowiązywania umowy. Worki powinny być dostarczane na każde zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi odbiór dostarczonych worków. 2) Organizacja oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) Odbiór selektywnych i zmieszanych odpadów komunalnych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach i workach następować będzie zgodnie z przyjętym na cały okres z góry i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem odbioru odpadów. b) Harmonogram musi być sporządzony w sposób zapewniający ciągłość odbioru obowiązującego w dniu przystąpienia do realizacji umowy. c) Propozycja harmonogramu zostanie przedstawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, odbiór odpadów ustalony jest z częstotliwością co najmniej jeden raz w miesiącu. Zamawiający przekaże uwagi dot. przedstawionego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu a Wykonawca uwzględni je w ostatecznej wersji harmonogramu. Zatwierdzony harmonogram zostanie wydrukowany i przekazany przez Wykonawcę do mieszkańców. Koszt wydruku harmonogramu poniesie Wykonawca. Przewiduje się 1 egzemplarz dla każdej osoby będącej właścicielem w rozumieniu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dodatkowo 150 szt. harmonogramu w celu udostępnienia go w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tryńcza. d) Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularność i powtarzalność odbierania odpadów poszczególnych rodzajów. Winien być opatrzony herbem gminy oraz informacją o punktach w których możliwe jest bezpłatne pobranie dodatkowych worków. Nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informację związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych. e) Harmonogram winien zawierać informację o liczbie rat oraz o terminach wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XV/159/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 20 maja 2016 roku. f) Wykonawca opracuje instrukcję segregacji odpadów, a po akceptacji jej treści przez Zamawiającego, wydrukuje ją razem z harmonogramem zbiórki odpadów oraz dostarczy do każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Tryńcza przed pierwszym odbiorem odpadów w miesiącu styczniu. g) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odpadów niezależnie od warunków atmosferycznych, pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający ich mieszanie się. h) Wykonawca zapewni dla każdej z miejscowości wchodzących w skład Gminy Tryńcza po 2 stanowiska (łącznie 18 stanowisk) do zbiórki odpadów szkła kolorowego i białego o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 tzn. „dzwon”. Rozmieszczenie stanowisk nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym. Opróżnianie w/w stanowisk obywać będzie się po telefonicznym zgłoszeniu o przepełnieniu pojemnika nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3) Odbiór i transport odpadów prowadzony będzie według następujących zasad: a) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania – obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.). b) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebranymi odpadami różnych rodzajów ze sobą oraz odbierania poszczególnych rodzajów odpadów odebranych selektywnie jednym transportem. c) Wykonawca sprawdzi losowo lecz nie mniej niż 5 na 100 gospodarstw domowych, worki na odpady selektywne pod kątem rzetelności i poprawności segregacji odpadów zgodnie z deklaracją składaną przez właścicieli nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmie te odpady, jako zmieszane i powiadomi o tym gminę zgodnie z art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca przed zakwalifikowaniem odpadów segregowanych do zmieszanych w wypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządza na tą okoliczność protokół z dokumentacją fotograficzną na poziomie umożliwiającym wydanie przez Zamawiającego decyzji administracyjnej naliczającej zmianę wysokości opłaty. W/w dokumentację Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od zdarzenia. Informacja powinna zawierać w szczególności: - adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza, - zdjęcia w postaci cyfrowej dowodzące, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy; zdjęcia muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie budząc wątpliwości pozwalały na przypisanie pojemników i/lub worków do konkretnej nieruchomości, - dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt niezgodnego z regulaminem postępowania z odpadami komunalnymi oraz ewentualne oświadczenia przez nich spisane. Uchylanie się od obowiązku zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczącej zaistniałej nieprawidłowości w sposobie segregacji odpadów będzie stanowić naruszenie postanowień umowy. d) Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp.. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie. e) Wykonawca zobowiązany jest do dotarcia do każdej nieruchomości, położonej na terenie Gminy Tryńcza, w terminie określonym w harmonogramie. Ustala się, iż odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie w odległości maksymalnie do 10 m od trasy przejazdu. Orientacyjną trasę przejazdu przedstawia Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeśli uzna to za konieczne, może zapoznać się z przewidywaną trasą przejazdu. f) W razie awarii pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy odpowiednio przystosowany do zbiórki odpadów. g) Pojazdy powinny być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu drogowego oraz oznakowane widoczną nazwą przedsiębiorcy i numerem jego telefonu. h) Odpady komunalne selektywne i zmieszane Wykonawca odbierać będzie w ilości, w jakiej pozbywać się ich będą właściciele nieruchomości. i) Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego leży w gestii Wykonawcy. Ustalenie odpowiedzialności za uszkodzenie pojemnika następuje pomiędzy firmą odbierającą odpady a poszkodowanym. j) Wykonawca zapewni, aby odbiór odpadów komunalnych dokonywany był przez osoby wyposażone w jednolite, estetyczne ubrania robocze z wyraźnym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy. k) Odbieranie zgromadzonych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zimnych popiołów, i innych wymienionych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tryńczy będzie następować z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie do tygodnia od zgłoszenia telefonicznego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej o napełnionych pojemnikach, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. l) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług w sposób zgodny z prawem, ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodności dla mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. m) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kontakt telefoniczny co najmniej w godzinach od 7.30 do 15.00 celem nadzorowania przez Zamawiającego sprawności odbierania odpadów na terenie gminy. n) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których stale zamieszkują mieszkańcy, a których nie ujęto w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego (wykazie), drogą e-mailową na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. o) Zamawiający jest zobowiązany do bieżącego przekazywania nowo dodanych adresów nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne, drogą e-mailową na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. p) Wykonawca zdaje odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej. Fakt ten udokumentowany zostanie poprzez przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu dokumentów potwierdzających odebranie odpadów. Karta przekazania odpadów przedkładana będzie w formie kopii potwierdzonej za zgodnością z treścią oryginału. Zagospodarowanie odpadów nie stanowi przedmiotu umowy. Koszt związany z zagospodarowaniem odpadów ponosi Zamawiający na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Leżajsk. q) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu Zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie Zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg. r) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 4) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem: a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej sprawozdań rocznych o których mowa w art. 9 n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. b) Miesięczny raport z systemu GPS zamontowanego w pojeździe przeznaczonym do zbierania odpadów dokumentującego przebieg pracy na terenie gminy Tryńcza w zakresie: tras przejazdu każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a także momentów odbiorów z posesji i wyładunku odpadów, który Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na pisemny wniosek Zamawiającego. Powyższe dane Wykonawca zobowiązany jest przechowywać przez cały okres obowiązywania umowy. c) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje: - o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, - wyszczególnienie miejsca odbioru odpadów, - sposobach zagospodarowania odpadów ze wskazaniem instalacji do których zostały przekazane, w terminie nie później jak do 15 dnia następnego miesiąca. Strony raportu powinny być ponumerowane, połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający dekompletację. 5. Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska: a) Usługę polegającą na odebraniu odpadów komunalnych z terenu gminy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z zachowaniem standardów sanitarnych wykonywania tych usług, w szczególności poprzez zachowanie i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, zachowanie najwyższych jakościowo osiągnięć techniki i technologii. Przede wszystkim Wykonawca zobowiązany jest do: - zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas odbioru i załadunku, - zapobiegania zanieczyszczeniu drogi przejazdu podczas transportu odpadów, - zbierania odpadów leżących wokół pojemników (czyli nie dalej niż 2,0 m od pojemników), tak by pozostawić miejsca gromadzenia odpadów w czystości. Wykonawca zobowiązany jest zbierać odpady leżące wokół pojemników oraz jeżeli rozsypią się w trakcie opróżniania pojemników, - transportowania odpadów pojazdami, których konstrukcja będzie zabezpieczała przed wysypywaniem, rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, - stosowanie procesów i metod, które nie są szkodliwe dla środowiska. 6. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo-transportowej a) Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo – transportową na terenie Gminy Tryńcza lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska. Baza ma zapewnić możliwość garażowania taboru samochodowego na jej terenie. b) Usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo - transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 122). c) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi pojazdami zarejestrowanymi, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC, badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. d) Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane. 7. Obowiązki Wykonawcy związane z umożliwieniem kontroli przez Zamawiającego a) Wykonawca ma obowiązek umożliwić każdorazowo na żądanie Zamawiającego uczestniczenie w przejeździe pojazdem odbierającym odpady podczas odbioru odpadów (od chwili wyjazdu z bazy magazynowo transportowej do chwili wyładunku odpadów na instalacji), a w przypadku braku możliwości przejazdu pojazdem odbierającym odpady pracownik Zamawiającego będzie poruszał się samochodem osobowym Zamawiającego za pojazdem odbierającym odpady. b) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami i przepisami prawa. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli w terenie, związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia w obecności pracownika Wykonawcy. Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli będzie uzależniony od obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów. c) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania na żądanie w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia danych ilościowych i graficznych przebiegu trasy odbioru odpadów komunalnych. 8. Skargi, reklamacje, wyjaśnienia a) Wszelkie uwagi zgłaszane przez mieszkańców do Zamawiającego będą niezwłocznie przekazywane Wykonawcy telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia o sposobie załatwienia sprawy telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 9. Wymagania formalne 1) Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do spełnienia następujących wymagań: a) Posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Tryńcza, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. b) Posiadać wymagane ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach zezwolenia w zakresie niezbędnym do gospodarowania odpadami. c) Posiadać podpisane umowy z Podwykonawcami jeżeli zamierza korzystać z usług Podwykonawców. d) W przypadku powierzania niektórych zadań Podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowane zezwolenia, wpisy, itp. dotyczące zakresu wykonywanych przez nich usług. 10. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040). 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - operator śmieciarki (kierowca); - ładowacz nieczystości stałych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10.1) czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 11. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w: - Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2017. poz. 19), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), - Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza przyjętego Uchwałą Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 21 listopada 2017 roku, - Uchwałą Nr XV/159/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza, - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868).

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90500000-2

90533000-2

90514000-3

90512000-9

90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług w stosunku do opisanych w niniejszym postępowaniu, warunki na jakich będą udzielone ww. zamówienia będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania a ich wartość nie przekroczy 30 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tryńcza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), - posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1895), - posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 1) wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na obiorze odpadów komunalnych o wartości minimum 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); 2) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki), - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 2) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r . poz. 1895), 3) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) 4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ; 5) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz oferty ( wzór stanowi załącznik Nr 1), 2) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału 6 ust. 1 SIWZ, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy). 5) Potwierdzenie wniesienia wadium: - wadium w formie pieniężnej - do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium jako odrębny załącznik wpięty do oferty; - wadium w innej formie niż pieniądz - należy zamieścić w osobnej kopercie zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz.359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1081, 1475 i 2201). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: BS Jarosław Nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009 z dopiskiem wadium na przetarg - znak sprawy UIB.271.16.2019 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłaty wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,,Wadium – „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza” – znak sprawy UIB.271.16.2019 oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać, co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy 1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy w części obejmującej termin wykonania, zakres rzeczowy oraz wynagrodzenie. 2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadku: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; b) wystąpienia konieczności zwiększenia ilości odpadów w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. c) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu Umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne, d) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowane działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie, e) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone, pod rygorem nieważności, sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 34.73 Kb
2. SIWZ_ z _załącznikami_1-5,7-8Plik DOC 556.00 Kb
3. ZAŁĄCZNIK NR 6 TRASA PRZEJAZDU POJAZDU 6.20 MB
4. ZAŁĄCZNIK NR 9 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TRYŃCZAPlik PDF 570.59 Kb
5. INFORMACJA Z OTWARCIAPlik PDF 267.68 Kb
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPlik PDF 459.96 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-12-03 16:17:36
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-12-03 16:18:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl