Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
18-10-2018, Czwartek, 10:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”, zadanie 1: część remontowo-budowlana

Tryńcza, dnia 30.11.2017 r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

 

UIB.271.14.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,  

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”, zadanie 1: część remontowo-budowlana.

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr IV złożoną przez Wykonawcę –

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., 37-204 Tryńcza 118

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „Okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 454 226,20 zł brutto oraz udzielił 48 miesięcznej gwarancji.

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 cena

Punktacja w kryterium:

Okres gwarancji

Łączna punktacja

I

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOBUD Krzysztof Ożga, 39-410 Grębów, Krawce 102 A

-

-

-

III

„SUPEREX” Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk

43,13 pkt

40 pkt

83,13 pkt

IV

Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 118

60,00 pkt

32 pkt

92,00 pkt

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1579) Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty:

- Wykonawcy  - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOBUD Krzysztof Ożga, 39-410 Grębów, Krawce 102 A.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Kosztorys ofertowy złożony wraz z ofertą jest niezgodny z przedmiarem robót podanym przez Zamawiającego.

 

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3.

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego może zawrzeć w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

Otrzymują:

1.        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOBUD Krzysztof Ożga, 39-410 Grębów, Krawce 102 A

2.        „SUPEREX” Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk

3.        Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 118

4.        a/a

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zawiadomienie o wyborze oferty zadanie pierwszePlik PDF 518.83 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-11-30 14:16:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-30 14:17:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl