Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-02-2019, Niedziela, 01:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 95566-2013 z dnia 2013-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tryńcza
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg na terenie gminy Tryńcza w:...
Termin składania ofert: 2013-03-25


Tryńcza: Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok
Numer ogłoszenia: 161298 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95566 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, tel. 016 6421221, faks 016 6421221.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dróg na terenie gminy Tryńcza w: miejscowości Wólka Małkowa - droga Nr 285, miejscowości Głogowiec - droga Nr 311, miejscowości Ubieszyn - drogi Nr 544/11, 528, 522, 827, 115, miejscowości Gorzyce - drogi Nr 1049-979, 417, miejscowości Gniewczyna Tryniecka - drogi Nr 1063/2, 1080, 1071/2, miejscowości Wólka Ogryzkowa - droga Nr 134, miejscowości Gniewczyna Łańcucka - droga Nr 488/2, miejscowości Jagiełła - droga Nr 735, miejscowości Tryńcza - drogi Nr 1374, 1542. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: - roboty pomiarowe, - wykonywanie koryta drogi, - wykonanie podbudowy nawierzchni z tłucznia kamiennego, - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, - montaż znaków drogowych 4. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w specyfikacji technicznej wykonania robót oraz w przedmiarze robót, dokumentacji do zgłoszenia robót właściwemu organowi, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. tj.: Załącznik Nr 7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Załącznik Nr 8 Przedmiar robót, Załącznik Nr 9 Załączniki graficzne 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie. 6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych, Grodzisko Dolne 125 c, 37-306 Grodzisko Dolne, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262406,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 216910,48

·         Oferta z najniższą ceną: 216910,48 / Oferta z najwyższą ceną: 368298,54

·         Waluta: PLN.

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-04-23 13:44:23
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-23 13:46:55

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl