Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-08-2019, Niedziela, 16:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2013

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 213398-2013 z dnia 2013-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tryńcza
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Tryńcza. Szacunkowa ilość odpadów azbestowych przewidziana do demontażu, pakowania,...
Termin składania ofert: 2013-06-12


Tryńcza: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2013
Numer ogłoszenia: 244280 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213398 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, tel. 016 6421221, faks 016 6421221.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Tryńcza. Szacunkowa ilość odpadów azbestowych przewidziana do demontażu, pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wynosi ok. 212,7 Mg w tym; - do demontażu, załadunku, transportu i utylizacji ok. 63,2 Mg - do załadunku, transportu i utylizacji ok. 149,5 Mg. 2. Przez demontaż należy rozumieć usuniecie pokryć dachowych z płyt azbestowych falistych lub płaskich ze wskazanych obiektów budowlanych. 3. Wykaz nieruchomości z których będą usuwane wyroby zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zakres prac i termin wykonania usługi każdorazowo powinien być ustalony z właścicielami nieruchomości. 4.Rozliczenie wykonawcy usług odbywać się będzie według rzeczywistego obmiaru z natury, w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w formularzu obliczania ceny oferty, po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru. 5. Obowiązki wykonawcy przy wykonywaniu zamówienia : - przed przystąpieniem do demontażu wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielami nieruchomości. - zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. - demontaż płyt azbestowych z pokryć dachowych, pakowanie, załadunek i transport odpadów zawierających azbest przez osoby uprawnione. - każdorazowe ważenie wyrobów zawierających azbest na nieruchomościach wnioskodawców w ich obecności. - po wykonaniu prac teren należy starannie oczyścić. - sporządzenie protokołu stwierdzającego ilość zdemontowanych, zebranych i przekazanych na składowisko odpadów oraz oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości należytego wykonania prac. - odpady powinny być przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych i potwierdzone kartą przekazania odpadów. 6 Koszt ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi wykonawca. 7. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Wykonawcę, właściciela nieruchomości (zarządcę) do którego należy azbest i upoważnionego przedstawiciela Gminy 8. Wykonawca wystawi odrębnie faktury VAT : - w wysokości 85% całości kosztów dla danej nieruchomości wystawioną na Gminę Tryńcza - w wysokości 15% całości kosztów dla danej nieruchomości wystawioną na podmiot od którego jest usuwany azbest. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 3) Ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). 4) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). 5) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005r. Nr 216, poz.1824). 6) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004r. Nr 71, poz. 649). 7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów(Dz.U.2010 r. Nr 249, poz.1673). 8) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz.31). 9) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). 10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz .U.2003r. Nr 120, poz.1126) 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach ważenia odebranych odpadów oraz do wskazania miejsca ważenia na terenie Gminy Tryńcza lub bezpośrednim sąsiedztwie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86301,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 85131,00

·         Oferta z najniższą ceną: 85131,00 / Oferta z najwyższą ceną: 94484,88

·         Waluta: PLN.

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-06-25 15:05:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-25 15:06:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl