Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Treść ARCHIWALNA !

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 329472-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tryńcza
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 872 462,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote ) z przeznaczeniem na sfinansowanie...
Termin składania ofert: 2015-12-11


Tryńcza: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Numer ogłoszenia: 356614 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329472 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, tel. 016 6421221, faks 016 6421221.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 872 462,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego . 2. Zamawiający ustala następujące warunki dotyczące zamówienia: 1) wysokość kredytu 1 872 462,00PLN; 2) okres kredytowania od grudzień 2015 r. do grudzień 2019 r.; 3) wypłata kredytu będzie uruchomiona w grudniu 2015 r.; dla potrzeby obliczenia kosztów odsetek za datę wypłaty całości kredytu przyjmuje się 28.12.2015 r. 4) zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji 5) spłata odsetek w ratach kwartalnych, w terminach: -31.12.2015r. -31.03.2016r. -30.06.2016r. -30.09.2016r. -31.12.2016r. -31.03.2017r. -30.06.2017r. -30.09.2017r. -31.12.2017r. -31.03.2018r. -30.06.2018r. -30.09.2018r. -31.12.2018r. -31.03.2019r. -30.06.2019r. -30.09.2019r. -31.12.2019r. 6) spłata kredytu w ratach kwartalnych, w terminach i kwotach: -31.03.2016r. w wysokości 10 000,00zł -30.06.2016r. w wysokości 10 000,00zł -30.09.2016r. w wysokości 10 000,00zł -31.12.2016r. w wysokości 10 000,00zł -31.03.2017r. w wysokości 50 000,00zł -30.06.2017r. w wysokości 50 000,00zł -30.09.2017r. w wysokości 50 000,00zł -31.12.2017r. w wysokości 50 000,00 zł -31.03.2018r. w wysokości 150 000,00zł -30.06.2018r. w wysokości 150 000,00zł -30.09.2018r. w wysokości 150 000,00zł -31.12.2018r. w wysokości 150 000,00zł -31.03.2019r. w wysokości 250 000,00zł -30.06.2019r. w wysokości 250 000,00zł -30.09.2019r. w wysokości 250 000,00zł -31.12.2019r. w wysokości 282 462,00zł 7) oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR dla terminu 3 miesięcznego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy; 8) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 9) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu; 10) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystanego w części kredytu; 11) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawanych zaświadczeń, opinii oraz ewentualne sporządzanie aneksów lub za wcześniejszą spłatę kredytu; 12) zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 13) naliczanie odsetek od momentu uruchomienia kredytu kwartalnie za faktyczną liczbę dni odsetkowych oraz faktyczną wykorzystaną i niespłaconą wartość kredytu; 14) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w PLN (złotych polskich); 15) wymagany czas uruchomienia kredytu najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego; 3. W ofercie należy podać łączny koszt kredytu tj. wibor+marżę; 4. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz, że wszystkie zobowiązania wobec zawartych umów regulowane są na bieżąco. 5. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do SIWZ załącza następujące dokumenty: 1) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 2) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.09.2015r.; 3) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 30.09.2015r.; 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 6) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 30.09.2015r.; 7) Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 8) Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.09.2015r.; 9) Rb-28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 10) Rb-28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.09.2015r.; 11) Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na rok 2015; 12) Uchwała nr 12/11/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tryńcza; 13) Uchwała nr XI/113/2015 Rady Gminy Tryńcza z dnia 25 listopad 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2015r.; 14) Uchwała Nr XI/111/2015 Rady Gminy Tryńcza z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok; 15) zarządzenie nr 151/11//2015 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 30 listopad 2015r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego; 16) Uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tryńcza długoterminowego kredytu w kwocie 1 872 462,00 zł do wglądu przed podpisaniem umowy; 6. Dodatkowe sprawozdania finansowe są do wglądu w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Tryńczy. 7. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia zostaną odrzucone.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, ul. Słowackiego 7, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227389,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 177144,25
  • Oferta z najniższą ceną: 177144,25 / Oferta z najwyższą ceną: 177144,25
  • Waluta: PLN .

Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2015-12-30 14:38:21
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-30 14:39:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl