Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-01-2019, Wtorek, 04:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza - Etap II
Treść ARCHIWALNA !

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 132608-2016 z dnia 2016-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tryńcza
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza - Etap II na działce nr ewid. 830, 829/2 w miejscowości Tryńcza. 2. Zadanie obejmuje: -Budowę...
Termin składania ofert: 2016-06-08


Tryńcza: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza - Etap II
Numer ogłoszenia: 142823 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132608 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tryńcza, Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza, woj. podkarpackie, tel. 016 6421221, faks 016 6421221.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza - Etap II na działce nr ewid. 830, 829/2 w miejscowości Tryńcza. 2. Zadanie obejmuje: -Budowę budynku socjalnego z instalacją wodno-kanalizacyjną, elektryczną, odgromową; -Budowę budynku magazynowego (wiaty) z instalacją elektryczną; -Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej; -Wykonanie kompostownika; -Utwardzenie dojazdu i placu (opisane w dokumentacji projektowej - projekt budowlany- obiekty projektowane tj. Nr 4 - miejsca postojowe, Nr 5 - utwardzenie dojazdu, Nr 6 - utwardzenie placu, dojścia i dojazdów należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do wykonania został określony w specyfikacji technicznej wykonania robót, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: Załącznik Nr 7 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 8 Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 9 Przedmiar robót; 4. Określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, typy, producenci, marki, znaki towarowe materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu technicznego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.23.00-6, 45.31.11.00-1, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., Tryńcza 118, 37-204 Tryńcza, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 248858,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 301483,23
  • Oferta z najniższą ceną: 301483,23 / Oferta z najwyższą ceną: 395847,83
  • Waluta: PLN .

Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2016-07-19 10:19:11
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-19 10:20:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl