Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-02-2019, Niedziela, 01:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza
Treść ARCHIWALNA !

Ogłoszenie nr 500020094-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.

Gmina Tryńcza: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 624893-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127, 37204   Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UIB.271.17.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza”. 2. Zakres szczegółowy robót został określony w projektach budowlanych i wykonawczych. Dotyczy budowy oświetlenia ulicznego 10 odcinków. Zakres robót obejmuje m. in.: - dostawy i montażu wraz z posadowieniem szafek oświetleniowych; - budowy linii kablowej i linii napowietrznej oświetlenia ulicznego; - dostawy i montażu słupów wraz z fundamentami; - montażu opraw oświetlenia ulicznego linii kablowej oraz linii napowietrznej na istniejących słupach; - ułożenie kabla, wykonanie podwiertu pod drogą, badanie i pomiar instalacji - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3 kpl. dla każdego zadania 3. Zakres robót został podzielony na 2 etapy: Etap 1: 1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagiełła dz. nr 598, 599, 600, 601, 604, 605, 606, 634, 621, 622, 623, 631, 633, 736/1, 736/2, 736/3, 736/7, 753, 755, 756, 757, 922, 923, 924, 750 – 27 słupów i 27 opraw; Etap2: 1. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowiec dz. nr 200, 199,151,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 119, 124, 126, 127, 128, 116, 115, 114, 118 – 26 słupów i 27 opraw; 2. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka dz. nr 2342/3, 2865/3, 2268, 2274, 2272, 2271, 2270/2 – 7 słupów i 7 opraw; 3. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewczyna Tryniecka dz. nr 1000/2, 1011/3, 1011/4, 1038 – 2 słupy i 2 oprawy; 4. budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewczyna Tryniecka dz. nr 978, 977.974, 972, 952, 971/1, 971/2, 996/1, 966/2, 1003 – 5 słupów i 8 opraw; 5. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz demontaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Gorzycach dz. nr 1058, 1032/1, 1062, 1111, 1112, 1110, 1113/1, 1113/2, 1114, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1591,1384,1381 – 18 słupów i 21 opraw; 6. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagiełła dz. nr 893, 902, 892, 943, 932, 815, 821, 814, 811, 810, 954, 931, 930, 951, 942, 950 – 26 słupów i 26 opraw; 7. Budowa linii kablowej, linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza dz. nr 446/1, 441,440,438, 388/1, 401, 428, 429, 430,398, 397, 396, 409, 410/2, 410/1, 408 – 7 słupów i 12 opraw; 8. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza dz. nr 398, 399/1, 400/1, 401, 402/2, 402/3, 402/4 – 2 słupy i 2 oprawy; 9. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Tryńcza dz nr. 629, 869/2, 858, 846/1, 845,844,843,833,825 – 12 słupów i 12 opraw 4. Zamawiający zgłosił roboty budowlane bądź uzyskał pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Przeworsku dla następujących etapów: Etap 1: 1. Zgłoszenie robót budowlanych Nr AB 6740.1.58.2017 z dnia 29.09.2017r. Etap 2: 1. Zgłoszenie robót budowlanych AB 6740.1.27.2016 z dnia 19.07.2016r. 2. Zgłoszenie robót budowlanych AB 6740.1.6.2016 z dnia 29.03.2016r. 3. Zgłoszenie robót budowlanych Nr AB 6740.1.34.2017 z dnia 19.07.2017r. 4. Zgłoszenie robót budowlanych Nr AB 6740.1.31.2016 z dnia 19.07.2016r. 5. Pozwolenie na budowę Nr AB 6740.238.15 z dnia 13.07.2015r. 6. Pozwolenie na budowę Nr AB 6740.390.15 z dnia 18.11.2015r. 7. Zgłoszenie robót budowlanych Nr AB 6740.1.9.2017 z dnia 01.02.2017 r. 8. Zgłoszenie robót budowlanych Nr AB 6740.1.51.2017 z dnia 11.08.2017r. 9. W trakcie uzyskiwania pozwolenia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 10 Przedmiar robót; 6. Jeżeli określono w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, nazwy producentów produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli wskazano normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia ich przez materiały, urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. montaż instalacji elektrycznych, montaż urządzeń oświetleniowych. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm. ). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 31500000-1

 

Dodatkowe kody CPV: 45316110-9, 45315300-1, 45314300-4, 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 548887.64 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe Leszek Sokołowski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Zamojska 63 
Kod pocztowy: 23-400 
Miejscowość: Biłgoraj 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 675131.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 675131.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 946576.20 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-01-26 14:12:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-26 14:12:33

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl