Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-02-2019, Niedziela, 01:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej

Ogłoszenie nr 500024273-N-2018 z dnia 01-02-2018 r.

Gmina Tryńcza: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 501249-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127, 37204   Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UIB.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej (projektu budowlano-wykonawczego) rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr 3692 i 3715 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, gmina Tryńcza wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania projektu, 2) sporządzenie wstępnej koncepcji projektu rozbudowy budynku, która będzie przedmiotem konsultacji z Zamawiającym, 3) po zaakceptowaniu przez zamawiającego wybranego wariantu koncepcji, opracowanie docelowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, wypisów oraz związane z tym opłaty, 4) uzyskanie mapy do celów projektowych, 5) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji papierowej i elektronicznej, 6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 7) sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia. Nadzór autorski obejmuje podstawowe czynności, określone wymogami ustawy Prawo Budowlane. 3. W koncepcji należy założyć (przewidzieć): 1) rozbudowę szkoły o: - łącznik: na parterze – kuchnia, stołówka, na piętrze – sale lekcyjne; - budynek: parter - 3 oddziały przedszkolne (po 25 osób), piętro – sale lekcyjne; 2) zagospodarowanie terenu wokół szkoły, 3) modernizację obiektu w zakresie niezbędnym do rozbudowy, 4) niezbędne opracowanie związane z modernizacją istniejącej kotłowni. 4. Powyższe założenia należy uwzględnić na etapie opracowania wstępnej koncepcji rozbudowy która będzie przedmiotem konsultacji z Zamawiającym, a następnie akceptacji przez Zamawiającego wybranego wariantu. Koncepcja powinna zawierać m.in. rzuty każdej kondygnacji, rozwinięcie elewacji, wizualizację. Na tym etapie należy skalkulować koszty realizacji wszystkich robót. Proponuje się wykonanie min.2 koncepcji (wariantów) realizacji inwestycji. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również prace przedprojektowe związane z uzyskaniem zapewnień dostawy mediów, warunków technicznych dla mediów oraz uzyskaniem wszelkich innych niezbędnych decyzji do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 6. W projektowanej części rozbudowy należy przewidzieć klimatyzację. 7. Teren objęty inwestycją nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Gmina nie przystąpiła do jego opracowania, nie wydano decyzji lokalizacyjnej). 8. Dla istniejącego budynku szkoły nie została opracowana ekspertyza techniczna i odstępstwo w zakresie przepisów ochrony p.pożarowej. 9. Zakres dokumentacji obejmuje w szczególności: 1) projekt budowlano-wykonawczy, 2) projekty branżowe w tym projekty przyłączy, 3) projekt zagospodarowania terenu; 4) przedmiar robót; 5) kosztorys inwestorski; 6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 10. Forma dokumentacji: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (5 egz.) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane w formie papierowej i elektronicznej, 2) przedmiar robót dla każdego zakresu i rodzaju robót (branży) oddzielnie w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej, 3) kosztorysy inwestorskie dla każdego zakresu i rodzaju robót (branży) oddzielnie w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej, 4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednio do przedmiaru robót w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej. 11. Zaprojektowany budynek oraz jego otoczenie musi być bez barier architektonicznych w pełni przystosowanym i dostępnym dla osób niepełnosprawnych. 12. Plan sytuacyjny obiektu stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 13. Dokumentacja ta będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z poź. zm.). 14. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z poź. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. 15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm. ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47700.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  17 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: ARCHINOVA Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul.Lipowa 3/215 
Kod pocztowy: 30-702 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 58671.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58671.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247082.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-02-01 13:46:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-02-01 13:47:20

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl