Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
24-02-2019, Niedziela, 01:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec

Ogłoszenie nr 500129933-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.

Gmina Tryńcza: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 527505-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127, 37204   Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UIB.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec” usytuowanego na działce nr ewid. 278 (nr domu 60A). 2. Zadanie dotyczy przebudowy budynku byłej szkoły w miejscowości Głogowiec, w wyniku którego powstaną 3 lokale socjalne. W każdym z nich będzie się znajdować: łazienka, kuchnia, hol, pokój i wiatrołap. 3. Zakres robót obejmuje m. in.: - Roboty budowlane: wymiana więźby i pokrycia dachu, zbicie starych tynków, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, roboty rozbiórkowe i murarskie, wymiana stolarki okiennej, rozebranie podłóg drewnianych i ułożenie posadzek, malowanie ścian i sufitów, docieplenie stropu, remont kominów; - Instalacje elektryczne: wykucie i zaprawianie bruzd dla przewodów, przebijanie otworów w ścianach lub stropach, instalacja oświetlenia i instalacja dzwonka, instalacja przyzywowa, instalacja siłowa i gniazd wtykowych, tablice rozdzielcze, montaż instalacji odgromowej i uziemiającej oraz połączenia wyrównawczego, wykonanie pomiarów elektrycznych, instalacja sieci LAN i światłowodu, montaż instalacji antenowych RTV i SAT, wykonanie połączenia wyrównawczego i uziemiającego dla instalacji RTV i SAT; - Instalacje sanitarne: demontaż istniejących instalacji, montaż: centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, zamontowanie umywalek, brodzików, baterii, kuchni gazowej z piekarnikiem, ustępu, zlewozmywaka. 4. Zamawiający uzyskał w Starostwie Powiatowym w Przeworsku pozwolenie na budowę - decyzją Nr AB 6740.510.2017 z dnia 17.11.2017 r . 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 10 Przedmiar robót; 6. Jeżeli określono w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, nazwy producentów produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli wskazano normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia ich przez materiały, urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace ogólnobudowlane, montaż instalacji wod-kan, wykonanie instalacji elektrycznych, roboty wykończeniowe. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z póź. zm. ). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45211341-1, 45310000-3, 45330000-9, 45331100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 344035.31 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 371558.13 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 371558.13 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 556988.01 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-06-08 14:16:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-06-08 14:17:36

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl