Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
19-03-2019, Wtorek, 17:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna

Ogłoszenie nr 500220027-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Gmina Tryńcza: Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 597313-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127, 37204   Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UIB.271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna”. 2. Zakres robót obejmuje wykonanie nawodnienia i rekultywacji płyty boiska oraz zasianie trawy. Inwestycja zlokalizowana jest na działce na nr ewid. 1172/3 w miejscowości Gniewczyna Tryniecka. Nawodnienie płyty boiska dotyczy wykonania podziemnej instalacji zraszaczy, które będą czerpać wodę z istniejącej sieci znajdującej się na działce w/w kompleksu sportowego. Przyłącz należy wykonać do budynku szatni LKS Huragan Gniewczyna. W ramach rekultywacji płyty stadionu należy wykonać m. in. roboty pomiarowe, opryskiwanie chodników środkami chwastobójczymi, montaż siatki na krety, rozścielenie ziemi wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, wysiew nawozów mineralnych, zagęszczenie. Natomiast nawodnienie płyty boiska dotyczy m. in.: dostawy i montażu rur, zraszaczy, sterownika ESP, czujnika deszczu, skrzynki zaworowej, elektrozaworów, wykonanie przyłącza systemu sterowania nawodnieniem do budynku oraz systemu odwodnienia instalacji zraszającej płytę boiska. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na etapie realizacji: - koncepcji wybranego systemu wraz z zestawieniem materiałowym oraz kompletem specyfikacji, deklaracji i atestów dopuszczających dla całego systemu; - uzgodnienia z zarządcą sieci włączenia i zapotrzebowania na wodę; - wykonania i wbudowania kompletnego systemu zraszania uzgodnionego i zaopiniowanego pozytywnie z Inwestorem oraz instytucjami pokrewnymi uczestniczącymi w procesie z punktu prawa budowlanego; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przykładowym schemacie nawodnienia oraz przedmiarach robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; Załącznik Nr 9 Przykładowy schemat nawodnienia; Załącznik Nr 10 Przedmiar robót;

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232120-9, 45111291-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 150969.43 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: City Complex Maciej Ciborowski 
Email wykonawcy: biuro@city-complex.pl 
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 59/37 
Kod pocztowy: 37-500 
Miejscowość: Jarosław 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185692.41 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185692.41 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252150.11 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-09-13 11:27:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-13 11:28:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl