Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
19-03-2019, Wtorek, 17:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka - Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka

Ogłoszenie nr 500220406-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.

Gmina Tryńcza: Przebudowa drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka - Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 598692-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127, 37204   Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka - Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UIB.271.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka – Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka”. 2. Zamawiający ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za część należy rozumieć jedną część od 1 do 2. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część bądź na obie części. 3. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka – Piaski w Gniewczynie Łańcuckiej z podziałem na dwie części: CZĘŚĆ I – Wykonanie masy mineralno – bitumicznej obejmująca m. in.: - położenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką CZĘŚĆ II – Roboty brukarskie obejmujące m. in.: - odtworzenie trasy, usunięcie drzew - rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów - wykonanie wykopów i nasypów - zagęszczenie podłoża - podbudowa - oznakowanie poziome i pionowe - bariery ochronne - wykonanie chodnika i obrzeży - zjazdy do gospodarstw i drogi boczne Kostka brukowa jest zapewniona przez Zamawiającego i nie należy jej wliczać do wyceny. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarach robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 10 Przedmiar robót;

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 34953300-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Wykonanie masy mineralno-bitumicznej

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 235510.55 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Strabag Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: justyna.sroka@strabag.com 
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10 
Kod pocztowy: 05-800 
Miejscowość: Pruszków 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 289677.98 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 289677.98 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 322375.89 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Roboty brukarskie

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 279128.11 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń 
Email wykonawcy: dro-bruk@wp.pl 
Adres pocztowy: Gniewczyna Tryniecka 139 
Kod pocztowy: 37-203 
Miejscowość: Gniewczyna Łańcucka 
Kraj/woj.: podkarpackie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 353167.58 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 353167.58 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 353167.58 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-09-13 13:24:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-13 13:24:40

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl