Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
27-05-2019, Poniedziałek, 14:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 500236405-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.

Gmina Tryńcza: Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 609537-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500211723

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Tryńcza, Krajowy numer identyfikacyjny 65090056500000, ul. Tryńcza  127, 37204   Tryńcza, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 421 221, e-mail ug.tryncza@data.pl, faks 166 421 221. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.tryncza.eu 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

UIB.271.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie nie większej niż 2 304 820,00 zł. (słownie: dwa miliony trzysta cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Zamawiający ustala następujące warunki dotyczące zamówienia: 1) wysokość kredytu 2 304 820,00 PLN; 2) okres kredytowania od września 2018r. do grudnia 2022r.; 3) wypłata kredytu będzie uruchomiona we wrześniu 2018r.; dla potrzeby obliczenia kosztów odsetek za datę wypłaty całości kredytu przyjmuje się 27.09.2018r. 4) zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji; 5) spłata odsetek w ratach kwartalnych, w terminach: - 31.12.2018r. - 31.03.2019r. - 30.06.2019r. - 30.09.2019r. - 31.12.2019r. - 31.03.2020r. - 30.06. 2020r. - 30.09.2020r. - 31.12.2020r. - 31.03.2021r. - 30.06.2021r. - 30.09.2021r. - 31.12.2021r. - 31.03.2020r. - 30.06.2020r. - 30.09.2020r. - 31.12.2020r. 6) spłata kredytu w ratach kwartalnych w terminach i kwotach: - 31.03.2019r. w wysokości 26 205,00zł - 30.06.2019r. w wysokości 26 205,00zł - 30.09.2019r. w wysokości 26 205,00zł - 31.12.2019r. w wysokości 26 205,00zł - 31.03.2020r. w wysokości 150 000,00zł - 30.06. 2020r. w wysokości 150 000,00zł - 30.09.2020r. w wysokości 150 000,00zł - 31.12.2020r. w wysokości 150 000,00zł - 31.03.2021r. w wysokości 200 000,00zł - 30.06.2021r. w wysokości 200 000,00zł - 30.09.2021r. w wysokości 200 000,00zł - 31.12.2021r. w wysokości 200 000,00zł - 31.03.2022r. w wysokości 200 000,00zł - 30.06.2022r. w wysokości 200 000,00zł - 30.09.2022r. w wysokości 200 000,00zł - 31.12.2022r. w wysokości 200 000,00zł 7) oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR dla terminu 3 miesięcznego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy; 8) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 9) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystanego w części kredytu; 10) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu; 11) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawanych zaświadczeń opinii oraz ewentualne sporządzanie aneksów lub za wcześniejszą spłatą kredytu; 12) zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów ; 13) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie spłat kredytu skutkujących wprowadzeniem aneksu do umowy kredytowej, bez dodatkowych opłat; 14) naliczanie odsetek od momentu uruchomienia kredytu kwartalnie za faktyczną liczbę dni odsetkowych oraz faktyczną wykorzystaną i niespłaconą wartość kredytu ; 15) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w PLN (złotych polskich) 16) Gmina nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c.; 17) Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika lub osoby upoważnionej na umowie kredytu, wekslu, deklaracji wekslowej; 18) Na rachunkach bankowych Gminy nie ciążą zajęcia egzekucyjne; 19) W Gminie nie prowadzono programu programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych. 3. Naliczanie spłaty odsetek: pierwsza rata za okres od momentu uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2018r płatna w terminie 15 dni jak w pkt. 4., naliczanie za faktyczną liczbę dni odsetkowych oraz faktyczną niespłaconą wartość kredytu. Raty naliczane kwartalnie, płatne w okresach kwartalnych. 4. Termin spłaty odsetek: do 15 dni po zakończeniu kwartału, za który naliczane są odsetki na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez bank. Nota odsetkowa powinna wpłynąć do Gminy Tryńcza co najmniej 10 dni przed terminem płatności odsetek. 5. Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy Tryńcza w tym: - sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, RB-28S, Rb-27S za I i II kwartał 2018 roku / Finanse Gminy - uchwały RIO w sprawie opinii Wójta Gminy Tryńcza o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017/ Finanse Gminy - opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Tryńcza prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tryńcza określonej / Finanse Gminy - uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza za rok 2017 / Uchwały - zarządzenie dot. przedstawienia sprawozdania za rok 2017 (Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 27 marca 2018 rok) / Finanse Gminy - uchwała budżetowa na 2018 rok / Uchwały - uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2018-2022 / Uchwały - uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / Uchwały znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.tryncza.eu w zakładkach Finanse Gminy lub Uchwały. 6. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. obsługa kredytu. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z póź. zm. ). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dowody zatrudnienia na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z osobami wykonującymi następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, wykonywanie chodników. W tym celu wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób wykonujących w/w czynności zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w przypadku nieotrzymania w/w zgody kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia na umowę o pracę, np. kopii umów zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z osobami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę z jednoczesnym naliczaniem kar umownych oraz będzie skutkować możliwością zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. 7. Kredyt to umowa , na podstawie której Bank udostępnia Zamawiającemu określoną kwotę pieniędzy na określony czas i cel, w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek i ewentualnie prowizji. Cechy kredytu to: zwrotność, celowość i odpłatność. Parametry tj. okres, w którym nastąpi zwrot pieniędzy i cel na jaki Zamawiający je zaciąga zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być uprzednio ściśle określone przez organ stanowiący. Odnosi się to także do formy zabezpieczenia spłaty kredytu. W konsekwencji kwestia która może być regulowana ogranicza się do odpłatności za użyczenie pieniądza (prowizja i odsetki) czyli ceny. Sam przedmiot udostępnienia – pieniądz – nie może być przedmiotem standaryzacji jakościowej na poziomie procedury przetargowej, jak też nie dotyczą go koszty „cyklu życia” w rozumieniu ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 177976.11 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 
Email wykonawcy: sekreteriat@nbsbank.pl 
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 6 
Kod pocztowy: 28-131 
Miejscowość: Solec Zdrój 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177976.11 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177976.11 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179304.30 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2018-10-02 14:44:32
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-10-02 14:44:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl