Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
17-02-2020, Poniedziałek, 02:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tryńcza

Tryńcza, dnia 2019-10-31

 

 Znak sprawy UIB.271.14.2019

 

                                                                                                             

 

                                                                                                                             WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                                                             BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tryńcza

 

Zamawiający - Gmina Tryńcza,  37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie  art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami oraz  zmianę treści SIWZ:

 

PYTANIE 1

Dotyczy § 7 pkt 4 i  § 13 pkt 1.b wzoru umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w § 7 pkt 4 i  § 13 pkt 1 b) wzoru umowy.

 

PYTANIE 2

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD. Zamawiajacy zawarł wzór pełnomocnictwa z zapisami powszechnie stosowanymi w takich sytuacjach, który stanowi załacznik Nr 2 do umowy.

 

 

PYTANIE 3

Dotyczy § 8  wzoru umowy. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

 

PYTANIE 4

Dotyczy § 8 pkt 10 wzoru umowy. Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dotyczące wystawiania faktur VAT.

 

PYTANIE 5

Dotyczy § 15 pkt 10 wzoru umowy. Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy  po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający usuwa w całości zapis § 15 istotnych postanowień umowy – wzór (załącznik Nr 5 do SIWZ).

 

                W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  poprzez usunięcie zapisu § 15 w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy - wzór umowy następującej treści: „…Kary umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy w związku z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskazanych w § 12 ust. 4 pkt b) umowy.

 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia  i zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZPlik PDF 882.67 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-10-31 13:48:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-10-31 13:49:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl