Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
13-08-2020, Czwartek, 23:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryńcza, dnia 2013-06-19

Nr sprawy GOPS.4214.1.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji  społecznej i warsztatów aktywności zawodowej dla  15 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Tryńcza” realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałnie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” ogłoszonego w  Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 217558-2013

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123, zawiadamia, iż  po dokonaniu otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu dokonał unieważnienia postępowania  na „Wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji  społecznej i warsztatów aktywności zawodowej dla 15 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Tryńcza” realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałnie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający stosowanie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – bezpośrednio przed otwarciem podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 48 099,00 zł brutto ( czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć zł).

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez:

Numer oferty

Nazwa(firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto

I

EDU-IT Augustyn Niedbała Pieprzycki Sp. J

Ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

76 919,20

II

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Przeworsku

Ul. Ignacego Krasickiego 86

37-200 Przeworsk

63 811,00

W przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium decydującym o wyborze oferty była cena – 100%. Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza, kwotę jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe

 

zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną – najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Jolanta Flak

                                                                                                                              ………………………………………………

                                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 


Więcej ...

Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-06-19 15:22:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-19 15:23:02
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-06-25 14:58:00

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl