Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
13-08-2020, Czwartek, 22:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wskazanych obszarach terenu gminy Tryńcza
Treść ARCHIWALNA !

Znak sprawy: UIB.271.5.2016

                                                                                                                                                      

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIEU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wskazanych  obszarach terenu gminy Tryńcza”

Cześć 1 - Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;              Cześć 2 - Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  

 

                Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127  (dalej: Zamawiający), działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie

Art. 93 ust 1 pkt.7 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast art. 94 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych powiada, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.


Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12.10.2016 r. Termin składania ofert został wyznaczony na 20.10.2016 r. na godz. 09:00. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty następujących Wykonawców:

1)      MPZPlan Grzegorz Kołosionek, ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław;

2)      Dolnośląskie Biuro Projektowania, Urbanistycznego Sp. z o.o., ul. Komandorska 149/109, 53-344 Wrocław;

3)      Konsorcjum – Architectural Design Pola Wiedemann, ul. Goszczyńskiego 29,  37-700 Przemyśl i „Pro-Lech” Usługi Projektowe, inż. Leszek Strojny, ul. Goszczyńskiego 29, 37-700 Przemyśl;

 

Ostatecznie w toku badania i oceny złożonych ofert komisja przetargowa stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez konsorcjum Pola Wiedemann Architectural Design i Leszek Strojny Usługi Projektowe. Zamawiający przesłał Wykonawcy pismo z wyznaczeniem terminu podpisania umowy, jednak Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy, a w dniu 16.11.2016r do urzędu gminy wpłynęło oświadczenie wykonawcy o odmowie podpisania umowy. Zamawiający nie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych ofert, zgodnie z uprawnieniem, jakie daje mu art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na upływ terminu związania ofertą, który nastąpił w dniu 18.11.2016r. W związku z powyższym Zamawiający winien unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione i konieczne.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 


Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2016-11-24 12:51:49
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-24 12:53:59

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl