OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UIB.341-10/06           Tryńcza, dnia 22.08.2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Tryńcza Powiat Przeworsk woj. podkarpackie
37-204 Tryńcza; tel/fax (016) 642-12-21, www.tryncza.itl.pl,
e-mail : ug.tryncza@data.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póżn. zm.).

"Opracowanie projektów budowlanych chodników dla pieszych na terenie Gminy Tryńcza".

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została pod adresem : http://www.tryncza.itl.pl/ogloszenia/index.php?go=menu
 2. Określenie przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu projektów budowlanych chodników dla pieszych w następujących miejscowościach :
  - zadanie nr 1 Wólka Ogryzkowa, przy drodze krajowej Nr 77, relacji Lipnik-Przemyśl strona lewa długość ok. 110 mb,
  - zadanie nr 2 Gorzyce, przy drodze krajowej Nr 77, relacji Lipnik-Przemyśl : 2.1.- strona prawa, długość ok. 920 mb 2.2.- strona lewa, długość ok. 700 mb, razem długość : 1620 mb,
  - zadanie nr 3 Ubieszyn, przy drodze wojewódzkiej Nr 835, relacji Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska, strona prawa, długość ok. 230 mb,
  - zadanie nr 4 Gn. Tryniecka, przy drodze wojewódzkiej Nr 835, relacji Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska, strona prawa, długość ok. 140 mb,
  Zakres zadania obejmuje również dołączenie do projektów pisemnych zgód (umów wejścia w teren) właścicieli wszystkich dziełek przez które będą przechodziły inwestycje w poszczególnych miejscowościach. Do wszystkich zadań należy opracować kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Ponadto na etapie projektowania należy przedstawić koncepcję rozwiązań projektowych poszczególnych chodników i okazać je w terenie z udziałem zamawiającego i sołtysów poszczególnych miejscowości, a wynikłe z tegoż okazania poprawki należy wnieść do ostatecznej wersji projektów. W skład zamówienia wchodzą również wszystkie niezbędne opracowania (w tym geodezyjne, mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, warunki do projektowania od zarządców dróg, materiały do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, i do decyzji środowiskowej, projekty organizacji ruchu, wszystkie opłaty związane z opracowaniem w/w projektów wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę m. in. uzgodnienia, ZUD, zezwolenia, opinie itp.).
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia : - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy - zakończenie : 31.05.2007 r.
 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków :

5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.
       5.1.1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych i odpowiednich.
5.2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :
       5.2.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki wymienione w art. 22 i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, z póź. zm.).
       5.2.2. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
5.3. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące wymogi :
       5.3.1. Wykonawca winien dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i uprawnionym, personelem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia, dyspozycyjnym na wezwanie zamawiającego, (do oferty należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych do projektowania branży drogowej i sanitarnej, oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia).
       5.3.2. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat opracował min 2 projekty odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. (w ofercie należy wykazać opracowane projekty odpowiadające zakresem jak w zadaniu Nr 2.2. i dołączyć listy referencyjne)
       5.3.3. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
       5.3.4. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177, z póź. zm.).
 1. Informacje na temat wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie : cena - 100 %
 3. Miejsce i termin składania ofert :
  8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Tryńczy - pok. nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia : 31.08.2006 r. do godz. 10 00.
  8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 31.08.2006 r. o godz. 10 30 - w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Tryńczy - sala narad, (parter).
 4. Termin związania ofertą : wynosi 30 dni, tj. do dnia : 29.09.2006 r.
 5. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 6. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
  11.1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 7. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
  12.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 8. Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, pod podanym niżej adresem w godz. od 7 30 do 15 30 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek) w godz. od 8 00 do 16 00 (wtorek). Urząd Gminy w Tryńczy; pow. Przeworsk; woj. podkarpackie tel/fax (016) 642-12-21, Tryńcza 127; 37-204 Tryńcza - pok. nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza wynosi : 12,20 zł (brutto).
Sprawę prowadzi : Artur Kornafel, tel (016) 642-12-21 wew. 30, pok. nr 8.
Data składania ofert:
2006-08-22 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2006-08-22 00:00:01

Rejestr zmian