OGŁOSZENIE

UIB.314-4/07

Tryńcza, dnia 10.05.2007 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Tryńcza Powiat Przeworsk woj. podkarpackie
37-204 Tryńcza; tel/fax (016) 642-12-21, www.tryncza.itl.pl,
e-mail : ug.tryncza@data.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY


w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177, z póź. zm.), na :

"Przebudowa dróg powiatowych : - zadanie nr 1 Gorzyce, - zadanie nr 2 Jagiełła, - zadanie nr 3 Tryńcza, - zadanie nr 4 Głogowiec".

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została pod adresem : http://www.tryncza.itl.pl/ogloszenia/index.php?go=menu
 2. Określenie przedmiotu zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane które obejmowały będą remont istniejących dróg powiatowych polegający na wykonaniu odnowy :
  - zadanie nr 1 : Gorzyce :
  Droga P1 575 R Gorzyce Żurawiec - Gorzyce Podłuże w km 1+479 - 1+706, odcinek o długości ok. 227 mb
  Szerokość jezdni 5,00 m.
  Zakres do wykonania obejmuje :
  1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 1135,0 m2
  2. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej 1135,0 m2
  3. Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5,0 cm po zagęszczeniu z mieszanki bitumicznej asfaltowej, grysowo-.żwirowej 0/12,8 mm, o strukturze zamkniętej, wraz z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania 1135,0 m2
  - zadanie nr 2 : Jagiełła Droga przez wieś Jagiełła Nr P 1 578 R w km 0+777 - 1+077, odcinek o długości ok. 300 mb Szerokość jezdni 5,00 m.
  Zakres do wykonania obejmuje :
  1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 1500,0 m2
  2. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej 1500,0 m2
  3. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, grysowo-.żwirową 0/12,8 mm, o strukturze zamkniętej, wraz z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania 205,0 t
  - zadanie nr 3 : Tryńcza Droga Tryńcza - Wólka Małkowa Nr P 1 572 R w km 0+470 - 0+770, odcinek o długości ok. 300 mb Szerokość jezdni 5,00 m.
  Zakres do wykonania obejmuje :
  1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 1500,0 m2
  2. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej 1500,0 m2
  3. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, grysowo-.żwirową 0/12,8 mm, o strukturze zamkniętej, wraz z transportem masy z wytwórni +w miejsce wbudowania 207,0 t
  - zadanie nr 4 : Głogowiec :
  Droga Tryńcza - Głogowiec Nr P 1 571 R w km 3+100 - 3+440, odcinek o długości ok. 340 mb Szerokość jezdni 5,00 m.
  Zakres do wykonania obejmuje :
  1. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej 1700,0 m2
  2. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej 1700,0 m2
  3. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, grysowo-.żwirową 0/12,8 mm, o strukturze zamkniętej, wraz z transportem masy z wytwórni w miejsce wbudowania 234,0 t
  Szczegółowy zakres robót został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiarze robót. Kod. CPV : 45233142-6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia : - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy - pożądane zakończenie : 30.06.2007 r.
 5. . Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków :
  1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.
        1.1. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych i odpowiednich.
  2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :
         2.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 i nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.)
         2.2. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  3. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące wymogi :
         3.1. Wykonawca zakończył w ciągu ostatnich 5 lat (rozpoczęcie oraz zakończenie w tym okresie) jedną inwestycję o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia - (długość remontowanej drogi ok. 300 mb).
         3.2. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z zasadami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.)
 6. Informacje na temat wadium : Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 7. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie : cena - 100 %
 8. Miejsce i termin składania ofert :
         8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Tryńczy - pok. nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia :18.05.2007 r. do godz. 10 30.
         8.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu : 18.05.2007 r. o godz. 10 45 - w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy w Tryńczy - sala narad, (parter).
 9. Termin związania ofertą : wynosi 30 dni, tj. do dnia : 16.06.2007 r.
 10. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 11. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
        11.1. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 12. 12.Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
        12.1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 13. Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, pod podanym niżej adresem w godz. od 7 30 do 15 30 (poniedziałek, środa, czwartek i piątek) w godz. od 8 00 do 16 00 (wtorek). Urząd Gminy w Tryńczy; pow. Przeworsk; woj. podkarpackie tel/fax (016) 642-12-21, Tryńcza 127; 37-204 Tryńcza - pok. nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym - cena formularza wynosi : 12,20 zł (brutto).
Sprawę prowadzi : Artur Kornafel, tel (016) 642-12-21 wew. 30, pok. nr 8
Data składania ofert:
2007-05-10 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-05-10 00:00:01

Rejestr zmian