OGŁOSZENIA

UGG.5541-1/07

Tryńcza, dnia 17.05.2007 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o wartości zamówienia do 60.000 EURO, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

" Remont bieżący dróg gminnych i dojazdowych położonych na terenie gminy Tryńcza "

Zamawiający - Gmina Tryńcza stosownie do art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty :


Oferta Nr I, wykonawca :


Budowa Dróg i Mostów - Józef Babiś
os. Pułaskiego 7/12
37 - 500 Jarosław


Uzasadnienie wyboru


Oferta otrzymała największą ilość punktów wg. kryterium oceny ofert - cena 100 %.

Sprawę prowadzi : Tomasz Penkal tel. (016) 642-12-21 wew. 40 pok. nr 4
Data składania ofert:
2007-05-17 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-05-17 00:00:01

Rejestr zmian