OGŁOSZENIA

UGG.5541-2/07

Tryńcza, dnia 25.05.2007 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o wartości zamówienia do 60.000 EURO, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

" Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ".

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych nr 886, 1442, 408, 283 w m. Tryńcza gm. Tryńcza
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 70 w m. Ubieszyn gm. Tryńcza
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 562 w m. Głogowiec gm. Tryńcza

Zamawiający - Gmina Tryńcza stosownie do art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty :


Oferta Nr I, wykonawca :

Spółdzielnia Usług
Drogowo - Rolniczych
37 - 306 Grodzisko Dolne 125 c


Uzasadnienie wyboru


Oferta otrzymała największą ilość punktów wg. kryterium oceny ofert - cena 100 %.

Sprawę prowadzi : Tomasz Penkal tel. (016) 642-12-21 wew. 40 pok. nr 4
Data składania ofert:
2007-05-25 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-05-25 00:00:01

Rejestr zmian