Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Protokół XIX Fri, 27 Nov 2020 12:23:54 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-254 ... Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza Thu, 26 Nov 2020 13:12:18 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-194   Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 250 000,00 zł brutto.   Zbiorcze zestawienie otwartych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie:   Nr...... Gmina Tryńcza – XX SESJA RADY GMINY - 24.11.2020 R Tue, 24 Nov 2020 16:44:54 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-251 ... Głosowanie imienne z XX Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 24.11.2020 r Tue, 24 Nov 2020 16:29:39 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-252 ... Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Jagiełła Tue, 24 Nov 2020 10:40:13 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-182          Na podstawie art.49,  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U z 2020r,  poz. 256 ), w związku z art. 52 ust.1, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U...... Uchwała Nr 12/47/2020 z dnia 30 października 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Mon, 23 Nov 2020 08:12:49 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-155 ... Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza Wed, 18 Nov 2020 15:24:21 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację...... Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy w związku z przystąpieniem do realizacji zadania w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury 2020 Wed, 18 Nov 2020 14:31:34 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 Tryńcza, 18.11.2020 Zapytanie ofertowe   Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy w związku z przystąpieniem do realizacji...... Uchwała Nr XIX/201 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 12:49:09 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Uchwała Nr XIX/199 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 12:45:43 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Uchwała Nr XIX/198 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 12:43:52 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Uchwała Nr XIX/197 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 11:55:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Uchwała Nr XIX/194 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 11:30:23 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Uchwała Nr XIX/196 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 11:03:51 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Uchwała Nr XIX/195 z 01.09.2020 Rady Gminy Tryńcza Tue, 17 Nov 2020 10:59:00 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Tryńcza na 2021 rok i WPF na lata 2021-2028 Tue, 17 Nov 2020 10:32:48 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-268 ... XX sesja Rady Gminy Tryńcza Mon, 16 Nov 2020 14:57:29 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Protokół XVII Mon, 16 Nov 2020 14:52:03 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-254 ... Protokół XVIII Mon, 16 Nov 2020 14:51:23 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-254 ... Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza z podziałem na części”. Tue, 10 Nov 2020 16:49:13 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:                                            Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 NIP 794-169-14-60, REGON 650900565 tel./fax.: (16) 642 12 21   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem...... Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części Tue, 10 Nov 2020 16:31:59 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-80   Część nr 2 – Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Jagiełła   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poź.zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o...... Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Klubu „Senior+” w miejscowości Jagiełła Mon, 09 Nov 2020 12:05:21 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 UIB.271.1.37.2020 Tryńcza, 09.11.2020 Zapytanie ofertowe   Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 zaprasza do składania ofert na: Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Klubu „Senior+” w miejscowości Jagiełła w związku z przystąpieniem do realizacji...... „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – Fri, 06 Nov 2020 13:26:51 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 ………………………………                                                                                                   Tryńcza, dnia 06.11.2020 r.     pieczęć...... . Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części część nr 1 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa Fri, 06 Nov 2020 12:32:39 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-80   Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poź.zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia...... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WÓLKA OGRYZKOWA I” Gmina Tryńcza Thu, 05 Nov 2020 13:55:19 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-183     OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WÓLKA OGRYZKOWA I” Gmina Tryńcza   Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. art. 8c i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym......