Tryńcza, 20.08.2019

 

INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ
W ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Dziennego Domu Seniora

 

            W związku z oczywistą omyłką pisarską polegającą na wpisaniu nieprawidłowej daty w Zapytaniu ofertowym w punkcie V ppkt 2 „Termin realizacji zamówienia” oraz w punkcie IX ppkt 2 „Forma, termin i miejsce składania ofert”- Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy informuje, iż dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w zastępujący sposób:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-08-20
Publikujący -

Tryńcza, dnia 2019-07-16

 

 Znak sprawy UIB.271.10.2019

                                                                                 

 

                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza

 

Załączniki:

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ_3 Plik pdf 1.07 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-07-25
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum