XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

. Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

Tryńcza, dnia 2020-09-11

 

 Znak sprawy UIB.271.18.2020

                                                                                 

WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

 

 

Tryńcza, dnia 2020-09-11

 

 Znak sprawy UIB.271.18.2020                                           

WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn.zm) Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami przez zamawiającego.

Pytanie 1

W nawiązaniu do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dysponuje  dokumentacją projektową dla planowanych robót, wszystkie roboty przewidziane do wykonania w/w zadania zostały ujęte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik  Nr 9 do SIWZ.

 

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie zapisu w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (zał. nr 8 do SIWZ) pkt 2.2.12 dotyczący płytek podłogowych: czy parametr gr. 2-3mm dotyczy grubości płytki czy innego parametru? Czy jest to gres szkliwiony czy techniczny? Czy ma to być gres szkliwiony i występuje w V klasie ścieralności, czy gres techniczny, który posiada wyższą klasę ścieralności?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przyjąć płytki gresowe szkliwione, ścieralność kl. V, antypoślizgowość R10

 

Pytanie 3

Proszę podać jakie mają być wymiary płytek wielkoformatowych oraz ich jakość.

Odpowiedź

Płytki gres szkliwiony o wymiarach 40 x 40 cm, ścieralność kl. V, antypoślizgowość R10

Pytanie 4

Proszę o podanie danych technicznych dotyczących opraw oświetleniowych.

Odpowiedź

Dane techniczne dotyczące opraw oświetleniowych:

Piktogramy :

Napięcie zasilania - 230V

Klasa ochronności  - I

Zgodność z normami europejskimi - CE

Źródło światła - LED

Sposób montażu - ścienny i sufitowy lub zwieszany

Stopień ochrony - IP44

długość [m] - 0,315

szerokość [m]  - 0,048

wysokość [m]  - 0,243

Oprawy LED (rastrowe, zwieszane i nastropowe) :

Stopień szczelności - IP 44    

Barwa światła - 4000K  (naturalna) 

Strumień świetlny - 3700 lm 

Napięcie - 230 V        

Certyfikaty - CE         

Źródło światła - LED  

Kolor - biały   

Kolor obudowy biały

 

Pytanie 5

Proszę o udostepnienie rysunków windy i platformy. Czy istnieją pod te urządzania wykonane fundamenty oraz otwory w stropach? Proszę o podanie danych technicznych do platformy zewnętrznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje rysunkami dotyczącymi windy i platformy.

Do wyceny należy przyjąć wykonanie fundamentu oraz wykonanie niezbędnych otworów do montażu windy.

Minimalne dane techniczne platformy zewnętrznej:

Urządzenie z napędem śrubowym umieszczonym w jego części bocznej.

Obudowę maszynowni stanowią panele blaszane z wypełnieniem wygłuszającym pracę napędu. Podest jezdny z barierkami oraz drzwiczkami wysokości 1100mm wypełnione poliwęglanem komorowym w ramach aluminiowych.

Zewnętrzne wymiary urządzenia:

Szerokość: 1310mm

Głębokość: 1520mm

Wymiary podestu platformy:

Szerokość: 900mm

Głębokość: 1400mm

Podszybie 60mm albo rampa najazdowa

Drzwiczki : Wysokość: 1100mm, Szerokość: 900mm

Wysokość podnoszenia: do 3m

Udźwig 385kg

Zasilanie 400V

Kontrola dostępu

 

Pytanie 6

Proszę o udostępnienie projektu instalacji elektrycznej oraz schematu rozdzielni do wymiany. Czy nie zachodzi konieczność zwiększenia mocy? Brak w przedmiarze podstawowych informacji dot. przewodów kabli rozdzielni.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje projektem instalacji elektrycznej. Parametry dot. przewodów kabli rozdzielni: Rozdzielnia RWN 4 x 24, 8 obwodów oświetleniowych, 8 obwodów gniazd wtyczkowych jednofazowych. Rozłącznik główny rozdzielni FR, ochronniki przepięciowe kl. II. Nie zachodzi konieczność zwiększenia mocy.

 

Pytanie 7

Proszę o rysunki dotyczące balustrady chromoniklowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje rysunkami dotyczącymi balustrady chromoniklowej. Wzór balustrady zostanie uzgodniony na etapie realizacji.

 

Pytanie 8

Proszę o podanie wymiarów, formatów luster w sali fitness.

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

 

Pytanie 9

Proszę o uszczegółowienie danych dot. ścian poddasza (grubość ściany w miejscach wstawiania nowych regulowanych ościeżnic, grubość wełny oraz jej współczynnik przewodzenia ciepła)

Odpowiedź

Dane dotyczące ścian poddasza:

  1. ścianki działowe na konstrukcji nośnej grub. 75 mm - dla skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym (do sanitariatów),
  2. ścianki działowe na konstrukcji nośnej grub. 100 mm - dla skrzydeł drzwiowych pełnych wełna do izolacji skosów :  grub. 25 cm, wsp. λ = 0,32[W/mK] 

 

Pytanie 10

Proszę podać rodzaj skrzydeł drzwiowych np. PORTA (rodzaj płyty).

Odpowiedź

Skrzydła drzwiowe - wypełnienie płytą wiórową pełną

 

Pytanie 11

Proszę podać rodzaj, typ oraz ilość okładziny akustycznej w sali muzycznej.

Odpowiedź

Rodzaj okładziny akustycznej - panel akustyczny piankowy o grubości min. 5 cm, w skład którego wchodzi pułapka basowa, dyfuzor drewniany, panel akustyczny w rozmieszczeniu do powierzchni 224,99 m2.

 

Pytanie 12

Czy wykonanie instalacji ppoż dotyczy rozbudowy istniejącej czy wykonania nowej? Jeśli nowej - niezbędna jest centrala. Proszę o udostępnienie rysunków dot. instalacji ppoż.

Odpowiedź

Wykonanie instalacji ppoż dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji. Zamawiający nie dysponuje rysunkami dot. instalacji ppoż.

 

Pytanie 13

Proszę o podanie danych technicznych dot. czujek pożarowych

Odpowiedź

Czujki pożarowe winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

 

Pytanie 14

Proszę o podanie danych technicznych dot. opraw kierunkowych

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

 

Pytanie 15

Jakich dokumentów dotyczy zapis w par. 6 ust. 3 pkt 1) "dokumentacja powykonawcza"?

Odpowiedź

Dokumentację powykonawczą stanowią m.in. kosztorys powykonawczy, atesty na wbudowane materiały, dokumentację techniczną wbudowanych urządzeń, protokoły odbioru instalacji elektrycznej. 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WYJAŚNIENIA SIWZ Plik pdf 972.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-09-11
Publikujący -